ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2236                Година  19.09.2008      Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав на деветнадесети септември две хиляди и осма година в закрито заседание в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Д.Д.

 

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдия Д. дело номер 1311 по описа за   2008  година, за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.197 и сл. от АПК.

Образувано е по повод жалба от А.М.Г. *** против Решение № 25 от 05.06.2008г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр.Бургас, с която се прави искане за отмяна на решението като незаконосъобразно.

Ответникът по жалбата – Директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” гр.Бургас не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.197, във връзка с чл.202 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

С Решение № 25/05.06.2008г. на Директора на РУ“СО” гр.Бургас, е спряно административното производство по жалба вх.№ 94А-00-29/07.05.2008г. срещу задължителни предписания вх.№ 2/15.04.2008г. от контролен орган на РУ”СО” гр.Бургас, с които на основание чл.108, ал.1, т.3 от КСО, във връзка с чл.15, ал.2 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. е задължил А.М.Г. да заличи данните, които е представил за себе си в качеството си на самоосигуряващ се като земеделски производител в персоналния регистър, за периода от септември 2004г. до декември 2006г. В мотивите на решението е посочено, че неправилно заверен осигурителен доход на лицето е анулиран посредством отказ изх.№ 94А-00-27/15.04.2008г. на началник отдел “КПК” в РУ”СО” гр.Бургас, който е обжалван. Извършена е проверка относно подадената в персоналния регистър информация за същия период и е установено, че за времето 09.2004г.-12.2006г. са подавани данни от жалбоподателя в нарушение на чл.2, ал.3 от НООСЛБГРЧ, поради което и на основание чл.108, ал.1, т.3 от КСО са му дадени задължителни предписания да се заличат тези данни. Ето защо правилното и законосъобразно решаване на спора, зависи от приключването на производството по обжалване на този отказ с окончателен акт, след постановяване на който, ръководителят на териториалното поделение следва да се произнесе по жалбата на основание чл.117, ал.3 от КСО с мотивирано решение, което подлежи на обжалване.      

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

С обжалваното решение административния орган е спрял производството на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК, поради което настоящото производство се развива по реда на чл.197 и сл. от АПК, във връзка с чл.202 от АПК, в закрито заседание. Съгласно чл.200 от АПК в едномесечен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с определение, с което я отхвърля или отменя отказа и изпраща преписката на компетентния административен орган за решаване на искането по същество.

Настоящия състав счита, че решение № 25/05.06.2008г. на Директора на РУ “СО” гр.Бургас е издадено от компетентен орган, при спазване на установената писмена форма.

Видно от писмо изх.№ 94А-00-27/15.04.2008г.(л.11 от делото) във връзка със заверка на осигурителен стаж и доход като земеделски производител и самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия е установен неправилно заверен осигурителен доход на жалбоподателя, в качеството му на земеделски производител за периода 09.2004г.-12.2006г., който е анулиран. Със задължителни преписания вх.№ 2/15.04.2008г. (л.18 от делото) е задължен А.М.Г. да заличи данните, които е представил за себе си в качеството си на самоосигуряващ се като земеделски производител в персоналния регистър, за периода от септември 2004г. до декември 2006г.. Тези два акта са обжалвани по административен ред, като по жалбата срещу задължителните предписания е постановено обжалваното решение, с което на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство до приключване на процедурата с влязъл в сила акт, по обжалване на отказ изх.№ 94А-00-27/15.04.2008г.. Съгласно чл.54, ал.1, т.5 от АПК, административния орган спира производството при наличието на образувано друго административно или съдебно производство, когато издаването на акта не може да стане преди неговото приключване. В случая за да бъде извършено заличаване данните в персоналния регистър на лицето е необходимо преди това да е налице влязъл в сила отказ за заверка на осигурителния доход в осигурителната книжка за посочения период. Доколкото този отказ не е влязъл в сила, а е предмет на обжалване, видно от приложената административна преписка, въпроса за заличаването на данните не може да бъде решен, тъй като за да бъде законосъобразно обжалваното задължително предписание е необходимо да е налице влязъл в сила отказ. Ето защо, обжалваното решение с което е спряно производството се явява законосъобразно, а жалбата на А.М.Г. неоснователна.   

Мотивиран от изложеното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от А.М.Г. *** против Решение № 25 от 05.06.2008г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр.Бургас, с която на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно административното производство по жалба вх.№ 94А-00-29/07.05.2008г..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                        СЪДИЯ: