Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1422

 

гр. Бургас, 16.07.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС, в публично заседание на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

          ЧЛЕНОВЕ:  РУМЕН ЙОСИФОВ

                                                                 СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                       

При участието на секретаря К. Л. и на прокурора Х. К., като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 1310 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба на „СНОТИ 2016“ ЕООД срещу решение по АНД № 223 по описа на Районен съд Бургас за 2018 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 558/02.05.2018 год. по АНД № 223/2018 год. на Районен съд Бургас е потвърдено Наказателно постановление № 1930/23.08.2017 год. издадено от заместник директора на ТД на НАП-Бургас, с което на  „СНОТИ 2016“ ЕООД гр. София, за нарушение на чл. 25, ал.1, т. 1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, вр. чл. 118, ал. 1 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС  е наложено административно наказание „Имуществена санкция” в размер на 1500 лева. 

Касаторът обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за неправилност на съдебния акт. Счита, че съдът не е обсъдил всички възражения и навежда доводи, че АУАН не му е връчен . Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и потвърденото с него наказателно постановление и да отмени същото.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован се представлява от адв. И., който поддържа жалбата.

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде отменено. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, по същество – основателна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 05.08.2017 год. около 11:00 часа в гр.Созопол, к-г Каваци е извършена проверка в търговски обект бийч бар „С2Н2ОН“, при която е установено, че при извършена контролна покупка – заплащане на комплект чадър с шезлонг и кафе на обща стойност 22 лева заплатени в брой от орган по приходите е прието плащане, но не е издадена фискална касова бележка от работещото в обекта ФУ. За констатираното нарушение е съставен АУАН № F320606/14.08.2017 год., въз основа на който е  издадено наказателно постановление № 1930/23.08.2017  год.

За да потвърди Наказателното постановление Районният съд е изложил следните мотиви:

При постановяване на своя акт Районният съд е приел, че отговорността на жалбоподателя е ангажирана законосъобразно. Приел е, че правилно е определен и размера на санкцията. При такива мотиви Районният съд е потвърдил наказателното постановление.

Неправилно първоинстанционния съд е приел, че препис от АУАН е връчен на представляващия дружеството жалбоподател. На 14.08.2017 год. е съставен АУАН, въз основа на които на 23.08.2017 год. е издадено процесното наказателно постановление като в приложените по делото доказателства няма такива установяващи връчване на АУАН на наказаното лице.

Съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗАНН актът за установяване на административно нарушение се съставя в присъствието на нарушителя (с изключение на хипотезите по ал. 2), а съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗАНН, след съставянето му актът следва да бъде предявен на нарушителя за подпис или да му бъде изпратен за връчване по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗАНН – чрез съответната служба (на съставилото акта учреждение) или чрез съответната общинска администрация по местоживеенето (постоянния адрес) на лицето. Разпоредбата на  чл. 52, ал. 2 от ЗАНН постановява, че когато административно-наказващият орган констатира, че актът не е бил предявен на нарушителя, е длъжен да го върне на актосъставителя, а не да издава НП. Неспазването на тези изисквания води до незаконосъобразност на НП, тъй като са ограничили правата на нарушителя да се защити в хода на осъществената административно-наказателна процедура.

Посоченото нарушение представлява формална предпоставка за отмяна на наказателно постановление № 1930/23.08.2017  год., тъй като опорочава изцяло производството по ангажиране на административно-наказателната отговорност на  „СНОТИ 2016“ ЕООД гр. София. Нормата на чл. 43, ал. 1 от ЗАНН гарантира правото на нарушителя да се запознае със съдържанието на акта за установяване на административното нарушение. Неизпълнението на императивната законова разпоредба води до съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като във всички случаи има за правна последица нарушаване правото на защита на наказаното лице срещу издадения срещу него АУАН.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 558/02.05.2018 год. по АНД № 223/2018 год. по описа на Районен съд Бургас, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1930/23.08.2017 год. издадено от заместник директора на ТД на НАП-Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ