ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,24.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1310 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Д.М., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Ч., която днес представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ И.М.М. - командир на отделение в Зонално ЖАНДАРМЕРИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - ПЛЕВЕН, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо, получено на електронната поща на съда, което писмо е без съдържание, но към него е приложен болничен лист издаден на името на И.М.М.издател на процесната заповед, видно от който болничен лист на лицето е предписано домашно амбулаторно лечение за период от 7 дни, считано от 20 до 26.10.21016г.     

 

         Адв.Ч.: Да се даде ход на делото. Считам, че не са налице процесуални пречки, за да бъде отложено днешното съдебно заседание.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, като докладваното днес писмо не носи никаква информация относно волята на ответната страна и в този смисъл не може да се прецени дали представеният болничен лист е такъв с оглед евентуално  искане за отлагане на делото или има само информативен характер, с което да се уведоми съда, че е настъпило заболяване на страната.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Ч.: Поддържам изцяло жалбата. Тя е подробно аргументирана и мотивирана. Моля приложените към нея писмени доказателства да бъдат приети от Вас като писмени такива.

Други доказателства няма да представям.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Ч.: Моля да постановите съдебен акт – решение, с което изцяло да отмените атакуваната от нас заповед за задържане на лице с рег.№ 304зз-338/17.06.2016г. издадена от И.М.М. – командир на отделение при ЗЖУ-гр.Плевен на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР, във връзка с чл.354А от НК, като считаме същата за неправилна, незаконосъобразна, постановена при липса на материалноправни предпоставки, които са изрично визирани в чл.63, ал.1, т.1 от ЗМВР, както и наличието на многобройни съществени процесуални нарушения, които водят единствено до отмяна на атакувания от нас административен акт. Моля да се запознаете с цялата административна преписка и представените от нас писмени доказателства. Подробно в жалбата сме представили нашите мотиви и правни аргументи.  Моля в решението да присъдите направените от жалбоподателя съдебно деловодни разноски, както и адвокатски хонорар.

 

 Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.16 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: