ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           Х-ти административен състав

На дванадесети ноември                              две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: Г. К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

административно дело номер 1310 по описа за 2013 година

На именното повикване в 11.44 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ П.Н.Д., редовно призован, се явяват адв. Г. от ВАК и адв. К. от САК, с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно приложено по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор К..

 

По хода на делото:

 

АДВ. К.: Считам, че при наличието на друго дело пред Административен съд – Бургас, което припокрива  отчасти искането в исковата молба и с оглед на което е образувано настоящото производство, на първо място ход на делото не следва да се дава.

На второ място: попадаме в 30-дневния срок на отговора на исковата молба с оглед на което считам, че до изтичане на този срок не следва да се дава ход на делото, поради което моля да не давате ход на делото и да отложите същото за друга дата.

На следващо място: от името на пълномощниците аз моля уважаемия съд в най-кратки срокове да представим и да приемете изготвено ново обяснение на двете искови молби, които са послужили като основание за образуване на производството, както и допълнението към разпореждането изготвено и представено на 24.06.2013 г. с вх. № 6269 по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

АДВ. Г.: Присъединявам се към казаното от адв. К.. Нямам какво друго да добавя.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като не е изтекъл предоставения ни от съда срок по втория обективно предявен иск, поради което ход на делото не следва да се дава.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че ход на делото не следва да бъде даван с оглед определението на Административен съд гр.Бургас от 24.10.2013 г., с което е даден едномесечен срок за писмен отговор. До изтичане на този срок считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

 

АДВ. К.: Моля да бъдем заличени като пълномощници по представеното пълномощно от адв. М., с което се претендира разноски по делото в размер на 38 000 лв. Оттегляме си участието по това пълномощно. Имаме си нарочно пълномощно, което е подписано от ищеца и представихме днес.

 

Съдът счита, че ход на делото не следва да се дава, тъй като с определение № 2179/24.10.2013 г. е даден едномесечен срок на ответника за представяне на писмен отговор по втория обективно съединен иск, който срок не е изтекъл към настоящия момент. Видно от приложеното съобщение същото е връчено на 28.10.2013 г. и определеният срок съответно изтича на 28.11.2013 г. След като срокът за писмен отговор не е изтекъл, ход на делото не следва да се дава и същото следва да бъде отложено за друга дата.

По отношение на направените твърдения за наличие на висящо производство пред Върховен административен съд, съдът ще се произнесе след като бъде посочен номера на делото и бъде извършена служебна справка по него.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                  О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.02.2014 г. от 11,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: