ОПРЕДЕЛЕНИЕ   1138

 

гр. Бургас,  06.07.2012 г.

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - гр. Бургас, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шести юли, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 1310 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.153 ал.7 от ДОПК.

Образувано е по жалба  на „ГРИВАС” ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Д.Г.Г., против Решение № 198/28.05.2012 год. на Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 02251100115/18.04.2012 год., издаден от главен инспектор по приходите в териториална дирекция на НАП – Бургас, с който на дружеството – жалбоподател са установени  задължения общо в размер на 302 291, 13 лева.

С жалбата се иска отмяна на акта, като се навеждат доводи за материална и процесуална незаконосъобразност.

Съдът, намира жалбата за допустима – подадена в предвидения по закона срок, от лице с правен интерес от оспорване на акта.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, по следните съображения:

С РА № 02251200003/28.03.2012 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Бургас по отношение на жалбоподателя са били установени данъчни задължения в размер на 281 870.31 лева главница, 16 131.20 лева лихви и 4 289.62 лева лихви до 21.05.2012 год., или общо 302 291.13 лева. Направено е искане за спиране изпълнението на ревизионния акт отделно от жалбата против него до Директора на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас, с което е предложено като обезпечение следното собствено движимо имущество:

товарен автомобил, марка „Мерцедес”, модел „Аркос”, с рег. № СН 3635 ВВ, цвят светло кафяв/сив, без номер на двигателя, с рама № WDB9302031K924288, произведен 2004 год., с балансова стойност 49 990.62 лева;

влекач – седлови, марка „МАН”, с рег. № СН 5755 НС, цвят син, с двигател № 3989189008В281, с рама № WMAT324K93M280794, произведен 2000 год., с балансова стойност 5 593.53;

товарен автомобил – фургон, марка „Ситроен”, модел „Берлинго”, с рег. № СН 1209 КК, цвят бял, с двигател № 10DXET6063069, с рама № VF7GCWJYB94046398, произведен 2003 год., с балансова стойност 16 495.04 лева;

товарен автомобил, марка „Форд”, модел „Транзит”, с рег. № СН 2276 КК, цвят бял, с двигател № 7М36919, с рама № WF0XXXTTFX7M36919, произведен 2009 год., с балансова стойност 13 050.61 лева;

лек автомобил, марка „Алфа”, модел „Ромео”, с рег. № СН 1112 КК, цвят черен металик, с двигател № 939А90006263988, с рама № ZAR93900007250261, произведен 2009 год., с балансова стойност 31 062.45 лева;

товарен автомобил, марка „Мерцедес”, модел „Спринтер”, с рег. № СН 3272 АК, цвят бял, с двигател № 65195530555609, с рама № WDB9065331S557035, произведен 2011 год., с балансова стойност 49 200.52 лева;

товарен автомобил, марка „Мерцедес”, модел „Спринтер”, с рег. № СН 4778 АК, цвят бял, с двигател № 64698651371016, с рама № WDB9066331S185790, произведен 2007 год., с балансова стойност 26 437.50 лева;

товарен автомобил, марка „Форд”, модел „Транзит”, с рег. № СН 0794 КК, цвят зелен, с двигател № 6В58447, с рама № WF0XXXTTFX6B58447, произведен 2006 год., с балансова стойност 0.00 лева и застрахователна стойност 20 600.00 лева;

товарен автомобил – фургон, марка „Форд”, модел „ Транзит”, с рег. № СН 0793 КК, цвят бял/зелен, с двигател № 6А20317, с рама № WF0XXXTTFX6A30217, произведен 2007 год., с балансова стойност 0.00 лева и застрахователна стойност 25 500.00 лева;

товарен автомобил – фургон, марка „Форд”, модел „ Транзит”, с рег. № СН 0792 КК, цвят бял/зелен, с двигател № 6В61845, с рама № WF0XXXTTFX6В61845, произведен 2006 год., с балансова стойност 0.00 лева и застрахователна стойност 20 600.00 лева;

товарен автомобил – фургон, марка „Форд”, модел „ Транзит”, с рег. № СН 0791 КК, цвят бял/зелен, с двигател № 6В67156, с рама № WF0XXXTTFX6В67156, произведен 2006 год., с балансова стойност 0.00 лева и застрахователна стойност 20 600.00 лева;

товарен автомобил, марка Ситроен”, модел „Ц4”, с рег. № СН 6216 СА, цвят зелен металик, с двигател № 10JB603136593, с рама № VF7LC9HZH74717228, произведен на 10.10.2007 год., със застрахователна стойност към 15.05.2012 год. 18 000.00 лева;

товарен автомобил, марка Ситроен”, модел „Ц4”, с рег. № СН 6215 СА, цвят зелен металик, с двигател № 10JB603137307, с рама № VF7LC9HZH74723633, произведен на 10.10.2007 год., със застрахователна стойност към 15.05.2012 год. 18 000.00 лева.

Като доказателство е представено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № ИТ-00-14081/02.11.2011 год. на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Бургас, с което е наложен запор върху 11 броя моторни превозни средства, собственост на дружеството, подробно описани в постановлението, с цел обезпечение събиране на бъдещото публично вземане преди съставяне на Ревизионния акт. С Постановление с изх. № ИТ-00-14081#5/24.04.2012 год. е продължен срока на така наложените обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 6 от ДОПК във връзка с чл. 198, ал. 1 от ДОПК.  Представено е и Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 0043-000002/18.05.2012 год., с което е наложен запор върху още две моторни превозни средства, собственост на дружеството, подробно описани в постановлението, както и 6 броя Удостоверения за застрахователна стойност на МПС и Справка № 2 за наличните моторни превозни средства на жалбоподателя.

С оспореното решение е отказано спиране на изпълнението на ревизионния акт, като решаващият орган е приел, че представеното обезпечение не покрива изцяло размера на обжалваното задължение, определено с ревизионния акт - 281 870.31 лева главница, 16 131.20 лева лихви и 4 289.62 лева лихви до 21.05.2012 год., или общо 302 291.13 лева., к7ато е взел предвид балансовата стойност на превозните средства.

Общият принцип, визиран в чл. 153, ал. 1 и чл. 157, ал. 1 от ДОПК, е, че обжалването на ревизионния акт по административен ред и пред съда не спира неговото изпълнение. Спирането е допустимо по искане на жалбоподателя, към което следва да са приложени доказателства за направено обезпечение в размер на главницата и лихвите към датата на подаване на искането, а когато не е наложено обезпечение, искането трябва да съдържа предложение за обезпечение в същия размер. Според разпоредбите на чл. 153, ал. 3 - 5 от ДОПК данъчно-задълженото лице трябва да представи обезпечение в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, като обезпечението независимо от кой вид е, следва да е в размера по ал. 3, т. е. в размера на главницата и лихвите по обжалваната част от РА, включително и лихвите до датата на подаване на искането. Разпоредбата на ал. 5 предвижда, че когато предложението за обезпечение не е в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция или държавни ценни книжа, решаващият орган може да направи преценка съобразно представеното, съответно предложеното обезпечение.

Съгласно разпоредбата на чл. 195, ал. 6 от ДОПК, обезпеченията се извършват по балансовата стойност на активите, а когато такава няма в следната последователност: по данъчната оценка, по застрахователната стойност на същите, по придобивната стойност на вещи собственост на физически лица.

От представената по делото Справка № 2 за наличните МПС-та на „Гривас” ООД е видно, че 11 броя от предоставените за обезпечение моторни превозни средства имат посочена балансова стойност, като за 4 броя същата е в размер от 0.00 лева. За останалите 2 броя МПС не е представена балансова стойност, а е представена застрахователна стойност.

Според балансовата стойност на превозните средства, същите могат да обезпечат вземане до размер на 227 830.27 лева, което е по- малко от установеното с ревизионния акт .

Възраженията на жалбоподателя, че след като са наложени предварителни обезпечителни мерки върху предложените за обезпечение 13 броя МПС и е прието от публичният изпълнител, че те са достатъчни за обезпечаване на определените с обжалвания РА задължения би следвало същите да са достатъчни за обезпечаване на задължението и при искането за спиране на предварителното изпълнение, са неоснователни.

При постановяване на решението си Директора на дирекция “ОУИ” – гр. Бургас правилно е приложил разпоредбата на чл. 195, ал. 6 от ДОПК, според която по правило размерът на предложеното обезпечение се определя  по балансова стойност на активите. Предвидените изключения са приложими само при липса на балансова стойност.

Следва да се отбележи, че нулевата баласова стойност не е липсваща такава. Последната хипотеза е налице, когато за обезпечение се предлага актив, който не е включен в амортизационния план на дружеството. Нулевата балансова стойност предполага счетоводното завеждане на актива като такъв в съответната материална счетоводна сметка и амортизационния план и амортизиране на първоначалната му стойност.

Предвид изложеното, съдът намира за законосъобразни изводите на Директора на дирекция “ОУИ” – гр. Бургас за липса на предпоставки за приложение на  чл. 153, ал. 3 от ДОПК, поради което  е и отказано спиране на изпълнението на обжалвания Ревизионен акт № 02251100115 от 18.04.2012 г.

Воден от горното и на основание чл. 153, ал. 7 от ДОПК Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

Отхвърля жалбата на „ГРИВАС” ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Д.Г.Г., с адрес за кореспонденция: гр*** и с адрес за уведомления: гр. *** против Решение № 198/28.05.2012 год. на Директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Бургас при централно управление на Националната агенция за приходите за отказ за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 02251100115/18.04.2012 год., издаден от главен инспектор по приходите в териториална дирекция на НАП – Бургас, с който са установени  задължения общо в размер на 302 291, 13 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                            СЪДИЯ: