РЕШЕНИЕ

 

      524                                       дата   24 март 2017г.                     град Бургас

 

                                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 16 март 2017 год.,  в следния състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                             ЧЛЕНОВЕ:          1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                          2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: С.А.

Прокурор: Величка Костова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 130 по описа за 2017 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Митница – Бургас против Решение № 1881/12.12.2016г., постановено по НАХД № 4302/2016г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 1004/2016 от 18.07.2016г., издадено от началника на Митница – Бургас, с което, на ЕТ „И.И. - Обзор“, представляван от И.И., на основание чл.110, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове и за нарушение на чл.87, ал.2 от с.з., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Съдебното решение се обжалва като неправилно, като касаторът възразява, че съставът на нарушението е осъществен, тъй като дължимата данъчна декларация не е била подадена в законовия срок, поради което изложените от съда мотиви за липса на настъпили вредни последици, с които е обосновал извода за маловажност на нарушението, са ирелевантни за отговорността на нарушителя.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация се представлява от собственика на едноличния търговец, който обяснява, че неподаването на акцизната декларация се дължи на недоразумение и погрешно разбрана от него информация, че след като обектът – казан за ракия няма да работи, не следва да изпраща и акцизната декларация. Възразява, че наложената санкция е прекалено голяма и се равнява на две негови пенсии.

Прокурорът от Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на съдебния акт.

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, а разгледана по същество настоящият съдебен състав счете за неоснователна.

ЕТ „И.И. – Обзор“ е санкциониран за това, че като задължено лице не е подал акцизна декларация за алкохол и алкохолни напитки в 14-дневен срок от изтичане на данъчен период 01.01.2016 – 31.01.2016, дължима за дейността на стопанисван от него специализиран малък обект за дестилиране. Фактите по делото не са спорни, те са изяснени, фактическата обстановка е подробно описана и не е необходимо нейното възпроизвеждане. Районен съд – Бургас е отменил наказателното постановление, приемайки, че са налице предпоставки за квалифициране на констатираното нарушение като „маловажен случай“ по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

Решението е правилно, като изложените от съда мотиви се споделят от касационната инстанция. Налице са основания за приложение института на маловажния случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН, изхождайки от естеството на нарушението, конкретните факти, свързани с причината за пропускането на срока, липсата на каквито е да е било вредни последици от неизпълнение на задължението за подаване на акцизната декларация, която е с нулева стойност, декларацията все пак е била подадена, както и предвид напредналата възраст на собственика – 86 години, действително може да се очаква настъпило объркване от негова страна дължимо ли е подаването на акцизна декларация, след като обектът не извършва дейност. Не се споделя възражението на касатора, че маловажният случай следва де се преценява само съобразно нормата на чл.126 б, ал.2 от ЗАДС. Преценката за маловажен случай на посочените там хипотези на нарушения е обвързана с размера на акциза, т.е. преценката за маловажност е стойностна, докато в случая нарушението няма стойностен израз, поради което за него е неприложима уредбата на маловажния случай по смисъла на ЗАДС.

Поради отсъствие на отменителни основания решението следва да се остави в сила, поради което и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд гр.Бургас, ХVІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ в сила Решение № 1881 от 12.12.2016г. постановено по НАХД № 4302 по описа за 2016г. на Районен съд – Бургас.

 

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: