Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   284                  от 22.02.2016 г.           град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав на осемнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

        Членове: 1. Лилия Александрова

                          2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.К. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 130 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Министъра на културата при Министерство на културата, чрез представляващия го юрисконсулт Д.И. с адрес гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17 против Решение № 1780/15.12.2015 г., постановено по НАХД № 1682/2015 г. на Районен съд Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 4809/04.03.2015 г., издадено от касатора, с което за извършено нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 6, предложение трето от Закона за авторското право и сродните му права на „Оварас – Вендинг“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен поради съществено нарушение на процесуалните правила при постановяване на решението. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора, редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – „Оварас – Вендинг“ ЕООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 295, представлявано от Л.Ч., редовно уведомен, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на жалбата, като иска от съда да отмени обжалваното решение и да остави в сила наказателното постановление.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на „Оварас – Вендинг“ ЕООД против Наказателно постановление № 4809/04.03.2015 г., издадено от касатора, с което за извършено нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 6, предложение трето от Закона за авторското право и сродните му права на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лева. За да отмени оспореното наказателно постановление първоинстанционния съд е приел, че то е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, но при неизяснена фактическа обстановка, поради което не е несъмнено и безспорно доказано, че именно „Оварас – Вендинг“ ЕООД е осъществило изпълнителното деяние на административното нарушение – препредаване по кабел на телевизионната програма „TV 1

Решението на Районен съд  Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на БРС само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са всички приложени по делото доказателства.

Неоснователно е позоваването на Приложение № 1 от Договор № 283/20.04.2011 год., сключен между „Оварас –Вендинг“ ЕООД, като клиент и „Глобъл Комюникейшън Нет“ АД, като оператор, в което приложение е посочено ползването на 40 телевизионни канала, между които телевизионната програма „TV 1“ не е включена. от „Оварас – Вендинг“ ЕООД, тъй като този факт е съобразен от съда (стр.5 от решението).

Настоящият касационен не споделя възражението относно тълкуването от страна на касатора на легалната дефиниция на понятието „препредаване“, установена в нормата на § 1, т. 17 от ДР на Закона за радиото и телевизията. Съдът счита, че първата инстанция е направила правилно тълкуване на понятието и правилно прилагане относно разглеждането на настоящия казус. Посочената дефиниция е легална и пряко приложима, поради което без основание в касационната жалба се твърди, че „препредаване може да извършва само този, който за първи път пуска в ефир даден сигнал (правоносителят), а всички останали по веригата потребители, които го разпространяват към трети лица го препредават“.  Така дадената дефиниция противоречи и несъответства на легалното понятие, дефинирано в закона.

Мястото, на което е извършено нарушението – територията на МБАЛ Бургас не определя еднозначно, че препредаването е извършено единствено и само от „Оварас –Вендинг“ ЕООД. Административнонаказващият орган не е изпълнил задължението си, вменено му от чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, съгласно който преди да се произнесе по преписката, наказващият орган проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства, поради което е допуснал съществено нарушение на административнопроизводствените правила. В случая, от представените по делото писмени доказателства – Договор № 283/20.04.2011 год. за предоставяне на телевизия, сключен между санкционираното дружество „Оварас Вендинг“ ЕООД и „Глобъл Комюникейшън Нет“ АД и Приложение № 1 към него, съставляващо списък на телевизионните програми се установява, че телевизионната програма „TV 1“ не е включена в този списък. С оглед на това, за да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на „Оварас Вендинг“ ЕООД за извършено административно нарушение по чл. 97, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП, административнонаказващия орган следваше да установи и докаже, че „Оварас Вендинг“ ЕООД приема телевизионната програма независимо от услугата предоставяна от „Глобъл Комюникейшън Нет“ АД и приемайки по този начин тази телевизионна програма, я препредава по изградената електронно съобщителна мрежа. В случая, санкционираното дружество е декларирало, че въпросната телевизионна програма се получава от кабелния оператор, който съгласно клаузите по договора има задължението да притежава правата да разпространява тази програма и в тежест на административнонаказващия орган е било задължението да обори това твърдение, като докаже с надлежни доказателствени средства, че тази програма се получава извън договорените такива, по начин различен от договорения и от източник различен от кабелния оператор. Липсата на надлежно оборване на това твърдение означава, че телевизионната програма „TV 1“ се предоставя от кабелния оператор „Глобъл Комюникейшън Нет“ АД по силата на сключения с „Оварас Вендинг“ ЕООД договор и задължението за притежаване на необходимото съгласие и разрешение за препредаване на тази телевизионна програма тежи именно върху кабелния оператор. С оглед на това, правилно и обосновано първоинстанционния районен съд е обосновал извод, че в случая не е доказано авторството на извършеното административно нарушение, поради което оспореното наказателно постановление се явява неправилно и незаконосъобразно.

Атакуваното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка, мотивирано е и по тази причина не е налице касационното основание по смисъла на чл. 348, ал. 3, т. 2 от НПК.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд  Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1780/15.12.2015 г., постановено по НАХД № 1682/2015 г. на Районен съд Бургас.

 РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                    

 

                                                       

          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                             

         2.