ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 22.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 130 по описа за 2015 година.                  

   

На именното повикване на второ четене в 13:19ч. при спазване нормата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.С.Д., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник РДНСК-Югоизточен район, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, като съобрази липсата на доказателствени искания от страните, както и че са изпълнени указанията на Върховен административен съд, счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Изцяло поддържам представените писмени бележки по предходното разглеждане на делото, в които съм изложила подробни съображения. Искам да добавя, че във връзка указанията на Върховен административен съд в предходното съдебно заседание, сме изпълнили същите и сме представили съответната заповед.

 

В съдебната зала влезе адвокат С. - процесуален представител на жалбоподателя, както и лично жалбоподателя С..

 

Съдът запозна жалбоподателя С. и адвокат С. с извършените до момента процесуалния действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Относно другото задължително указание на Върховен административен съд, искам да вметна, че съгласно чл.13 от Наредба №1 за номенклатурата на строежите, когато един строеж попада по един критерий в определена категория, а по друг в друга по- висока категория, то обектът следва да се категоризира в по-високата категория. В настоящия случай безспорно е, че строежът е V категория, съгласно цитирания член.

Моля да се произнесете в този смисъл и присъдите на ответната страна юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ С.: Нямам възражение да бъде приет представения документ в предходното съдебно заседание.

Вчера доверителят ми е бил извикан в кметство Каблешково за да се запознае с изготвените кадастрални карти и в частност кадастрална карта за неговия имот. Представям в тази връзка извлечение от съобщение от сайта за Агенцията по кадастъра, че на 28.10.2014година е открита процедура по издаване на кадастрална карта за гр.Каблешково. В тази връзка правя доказателствено искане, като съдът ще прецени дали е относимо към спора. Моля да ми се предостави възможност или почитаемият съд да разпореди на Служба кадастър Бургас да представи схема на имот находящ се в гр.Каблешково, с административен адрес ул. Марица №28. Това е адресът на процесния имот на доверителя ми. Искането правя поради следните съображения: Считаме, че установяването на точните параметри на съответния имот и съответното местонахождение на процесните постройки от една страна ще покажат точно тяхното местонахождение и разположение, и съдът ще може да направи  преценка относно правния въпрос относим по делото дали строежът или част от него, с оглед местонахождение и прочие покрива изискванията за търпимост. Това доказателствено искане го правим едва сега, тъй като едва сега бяхме уведомени за наличието на изработена кадастрална карта за процесния имот.

Известно ми е, че указанията на Върховен административен съд са изпълнени и нямам доказателствени искания в тази връзка.

Други доказателствени искания нямам.

По същество поддържам съображенията изложени при първото разглеждане на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Относно направеното искане в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя се противопоставям, като считам същото за неотносимо към спора. Обжалваната заповед е издадена през 2013година, много преди  съобщението за изготвяне на кадастрална карта и съгласно АПК, законосъобразността на административния акт следва да бъде изследван към момента на издаването му. На второ място изяснено е точното местоположение и квадратурата на имота, като в предходното разглеждане на делото е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза, поради което направеното искане не следва да бъде уважено.

Нямам какво да добавя по съществото на спора.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам си искането направено в днешното съдебно заседание, ако съдът приеме че е неоснователно, заявявам, че няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че в хода по същество на спора е недопустимо да се правят доказателствени искания. Съдът служебно е длъжен по силата на чл.9, ал.3 от АПК да указва на страните за кои обстоятелства не сочат доказателства, но в настоящия случай следва да се приеме, че след като представената разпечатка от АГКК е с дата 22.04.2015година и касае информация публикувана на 28.10.2014година, а видно от датата на оспорваната заповед - от 07.03.2013година, то тези искания не се отнасят за обстоятелства, които са твърдени от жалбоподателя с жалбата. Съобразявайки нормата на чл.142, ал.1 от АПК съдът дължи преценка законосъобразността на оспорваната заповед и приложението на материалния закон към момента на издаване на заповедта, а именно 07.03.2013година, поради което и днес изложените доказателствени искания в хода по същество на спора от адвокат С. касаят последващи действия, които са неотносими към настоящото производство.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането за събиране на доказателства от представителя на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ С.: Моля за възможност за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля също за срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 29.04.2015година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:28часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: