ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 130 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 14:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Жалбоподателят Й.С.Д., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ответника началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт А. с пълномощно по делото. (л.100).

 

По делото е постъпила молба от адвокат С., че не възразява да се даде ход на делото, а в случай, че ответната страна представи писмени доказателства в съдебното заседание, моли да му бъде предоставена възможност да се запознае с тях.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Запознах се с молбата на адв. С.. Няма процесуални пречки за даване ход на делото, моля да се даде ход.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството образувано е повторно, след като с решение № 285/12.01.2015г., постановено по адм. дело № 13395/2014г. по описа на ВАС0 е отменено решение № 1347/15.07.2014г. по адм. д. № 982/2013г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – Запозната съм с решението на ВАС. Представям заповед РД-13-380/26.11.2012г. и заповед № РД-15-0025/13.02.2013г. на началника на ДНСК София, с които на издателя на акта са предоставени правомощия.

Няма да соча други доказателства, като моля да приемете представените днес две заповеди и да дадете възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище.

 

Съдът приема, че са изпълнени указанията на ВАС, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото заповед РД-13-380/26.11.2012г. и заповед № РД-15-0025/13.02.2013г. на началника на ДНСК София;

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, да изрази становище по доказателствата и в случай, че има други доказателствени искания, да ги изложи в самостоятелна молба, като съобрази указания на ВАС дадени в решение № 285/12.01.2015г. постановено по адм. д. № 13395/2014г. по описа на същия съд.

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на  22.04.2015г. от 13.15ч., за която дата и час страните са уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: