ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 130 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.К.Б. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Г..

За ответната страна - началник РДНСК - Югоизточен район се явява юрисконсулт А..

Не се явяват заинтересованите страни Н.Г.Б. и Д.Г.Б., редовно уведомени.

Явява се вещото лице С.Б..

 

Адвокат Г. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.Г.Б., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Б.– Представила съм заключение, което поддържам.

Вещото лице Б., на въпросите на адвокат Г.: Описала съм какво е записано в заповедта и след това съм описала констатациите при оглед на място и при проверка в общината. Посоченото в т.3 схема на незаконната според РДНСК част скица не съответства на действителното положение. Действителното положение съответства на схемата приложена към заключението. Неразрешената част е тази, която е защрихована в зелено 1.95м./4.80м., описани са размерите отдолу под схемата. Във връзка с отговора на последния въпрос, където съм цитирала разпоредбите на ЗТСУ и ЗУТ за допълващи застроявания искам да уточня, че постройката е продължение на съществуващия гараж и всъщност има прозорец и не може да се счита като калкан. Има прозорец и този прозорец се вижда. Цитирала съм двата закона, имайки предвид, че искането за търпимост се отнася за пристройка за гараж. Едно е да се говори за гараж, друго е за пристройка. И в двата закона е казано, че трябва да отговаря и да е отговаряло на ПУП. Тази пристройка няма документи, не отговаря на ПУП, няма виза, няма нищо. И освен това тя всъщност е пристройка към гаража, опряна е на основната сграда на парцела и не отговаря на условията калканната стена да покрива калканния зид към съседната сграда. Отговаря на условието – 2.4 м. височина. За гаража има допуснато изключение, допуснато и разрешено строителство на гараж в закона, който може да се разположи и на улична и на вътрешна граница, ако има съгласие на съседите. Аз коментирам пристройката, а не гаража.

Вещото лице Б., на въпросите на юрисконсулт А.: Процесната постройка не е предвидена в ПУП, няма виза, отговорът касае пристройката към гаража и за нея няма издадено разрешение за строеж, няма виза, няма никакви документи, които да я правят законна. Не отговаря и на второто условие на §16 от ПР на ЗУТ. В заключението съм дала площ от 32.50 кв.м., каквито е законната част на гаража, която е по дадената строителна линия. В Протокол № 7 за определяне на строителна линия и ниво са дадени 24 кв.м. Гледам окомерната скица, размерите са взети по окомерната скица и явно е някаква грешка, не знам как е направена тази площ в самия протокол за издаване на строителна линия. В случая съм гледала окомерната скица, макар, че тя е малко неясна. Но 6.77 ясно се личи, по-трудно се разчита 3.4, което е записано и в отговора ми.

Юрисконсулт А. – Нямам други въпроси.

Адвокат Г.- Оспорвам заключението по отношение на последния отговор, като считам, че то е ясно, че няма виза и разрешение за построяване, но постройката е търпима като пристройка към гараж.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Г. за положения труд възнаграждение в размер на 350 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Г. – Няма да соча други доказателства. Представям доказателства за платен адвокатски хонорар, както списък на разноските.

Юрисконсулт А. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Г. – Моля да отмените обжалваната заповед на РДНСК като незаконосъобразна. Моля да ми дадете възможност за допълнителни писмени бележки, както да ни присъдите съдебно-деловодните разноски.

Юрисконсулт А. – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна, както същата не беше доказана в настоящото съдебно производство. По безспорен начин се устав наличие на незаконен строеж, което безспорно не носи двете предпоставки на §16 от ПР на ЗУТ, тъй като същия е изпълнен през 1986 г. ,за което не се спори в настоящото съдебно производство, но се установи, че същия не е допустим, както по тогава действащите разпоредби на ЗТСУ, така и на сега действащите разпоредби на ЗУТ. За да е налице търпимост на незаконния строеж е необходимо кумулативност на двете предпоставки - изграждане преди 198 г. и допустимост по тогава действащите разпоредби, по време на тогава действащите разпоредби или по сега действащите такива. Моля да ми предоставите срок, в който ще представя подробни писмени бележки, както и моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на процесуалните представители на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: