ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,31.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи октомври            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 130 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.К.Б. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Г., надлежно упълномощена.

За ответната страна - началник РДНСК - Югоизточен район се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

Не се явяват заинтересованите страни Н.Г.Б. и Д.Г.Б., редовно уведомени.

Явява се вещото лице С.Б..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от лицето Н. К. ***, с искане да бъде конституиран като заинтересована страна в настоящото производство. В молбата се сочи, че М. притежава идеални части от дворното място, в което е изградена постройката, чието премахване е разпоредено с оспорената заповед. Приложен е нотариален акт за собственост върху имота с № 82/28.06.1995 г., както и протокол от 17.08.1976 г.

В съдебната залата присъства адвокат Д. ***, надлежно упълномощен да представлява лицето Н. М..

 

Адвокат С.- Моля да бъде уважена молбата на моя доверител и същият да бъде конституиран като заинтересована страна.

Адвокат Г.- Считам, че направеното искане е неоснователно. В процедурата по чл. 224 и сл. от ЗУТ е недопустимо да се конституират като заинтересовани страни собствениците имотите и съгласно трайната практика на ВАС същото искане е недопустимо, поради което моля да не се уважава молбата за конституиране на Н. М..

Юрисконсулт А.- По направеното искане за конституиране на заинтересована страна, предоставям на съда.

 

 

СЪДЪТ намира искането на молителя Н. М. за неоснователно, поради следното:

Страни в производството по оспорване на заповед, издадена на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, са компетентният административен орган и адресата на административния акт- собственик или извършител на строежа. Собственикът на недвижим имот, върху който е построен незаконният строеж, каквото качество има молителят М., не е заинтересовано лице, тъй като заповедта за премахване на строежа не поражда за него права, нито създава задължения и не рефлектира негативно в правната му сфера. Ето защо съдът приема, че искането е неоснователно и следва да се остави без уважение.

Мотивиран от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н. К. М., с ЕГН **********, за конституиране като заинтересована страна в производството по адм.д.№130/2014г. по описа на АСБ.

Определението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от днес.

                                                       

Адвокат Г.- С оглед на това, че така постановеното определение от Административен съд гр. Бургас е обжалваемо и не е влязло в сила и към настоящия момент действително страните по делото не са окончателно установени, считам че не следва да се дава ход в днешното съдебно заседание, с оглед евентуално нарушение правата на трета страна, в случай, че бъде конституирана като страна по делото.

Юрисконсулт А.- С оглед обжалваемостта на постановеното в днешното съдебно заседание определение, моля да не се дава ход на делото до произнасяне на ВАС с окончателен съдебен акт.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, намира че ход на делото в днешното съдебно заседание не следва да се дава. С оглед направеното искане за конституиране на заинтересована страна и доколкото постановеният в днешното съдебно заседание съдебен акт не е окончателен, налице е неяснота относно страните по делото, поради което същото следва да се отложи за друга дата. Ето защо, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2015 г. от 10.40ч., за които дата и час страните и вещото лице се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: