ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,27.05.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 130 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.К.Б. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Г., надлежно упълномощена.

За ответната страна - началник РДНСК - Югоизточен район се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена.

Заинтересованата страна Н.Г.Б. не се явява, редовно уведомен. За него се явява пълномощникът Г. Ж. Б.- баща, надлежно упълномощен.

Не се явява заинтересованата страна Д.Г.Б., редовно уведомен.

 

Адвокат Г. - Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А. – Няма процесуални пречки, да се даде ход на делото.

Господин Б. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Ж.К.Б. против заповед № ДК-02-ЮИР-29/19.12.2013 г. на началника на РДНСК- Югоизточен район Бургас, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Пристройка към гараж”, находящ се в УПИ І-624, кв.36 по плана на гр. Царево, извършен от Ж.К.Б..

 

Адвокат Г.– Поддържам жалбата, поддържам и възраженията, направени в молба от 20.03.2014г., както и доказателственото искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. Моля да допуснете двама свидетели, с разпита на които ще доказваме времето на извършване на постройката и дали някой се е противопоставил на това извършване. Моля да приемете копия от нотариално заверена декларация от лицето, на чиято линия, регулационна граница, е построена процесната постройката и че същата се явява търпима по приложение на §16 от ПР на ЗУТ, както и три броя декларации от собственици на имота, в който е изградена постройката и декларация по §127, ал.9, във вр. с ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ от извършителя на постройката, с оглед преценката на прилагане на §16 от ПР на ЗУТ. Моля също така да ми се даде възможност да внесем сумата за допусната съдебно-техническа експертиза, която е определена в закрито заседание, като искам да направя едно допълнение към т.3 на въпросите където съм описала вещото лице да провери дали постройката е допустима по време на извършването и́ съгласно ЗУТ, също да направи преценка с оглед прилагане на §16, ал.1 от ПР на ЗУТ.

Юрисконсулт А. – Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете административната преписка, представена от административния орган. По направени доказателствени искания не възразявам за допускането на съдебно-техническа експертиза с така поставените въпроси към нея. По искането за допускане на двама свидетели, с които да се установи изграждането на строежа възразявам, тъй като считам, че няма спор за годината на изграждане на строежа. Видно и от оспорения административен акт, като година на изграждане е изписана 1986г., която безспорно е преди 1987г., но за да е налице търпимост на процесния строеж следва да са налице кумулативност на две предпоставки – изграждането да е до 1987г. и са били допустими в съответствие на тогава или сега действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон. Процесната постройка не съответства на ПУП както към онзи момент, така и към този. Считам, че това обстоятелство не може да бъде доказано с разпит на свидетели. По представените декларации считам, че същите са неотносими към спора и по никакъв начин не доказват законност на така изградената постройка. Нямам доказателствени искания към настоящия момент.

Пълномощникът Б. – Подкрепям жалбата, поддържам искането за съдебно-техническа експертиза. Искам да кажа, че размерите, които са посочени, не са верни.

Адвокат Г. - Държа на допускането и разпита на поне един свидетел. Ще доказваме кога е изграден процесния строеж и имало ли е противопоставяне, каква е била уговорката. Мисля, че един свидетел е достатъчен. Не поддържам искането си за втори свидетел.

 

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства по опис, находящ се на л.2 от делото, както и днес представените от пълномощника на жалбоподателя 5 броя декларации.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2014г. от 9.40ч., за които дата и час страните уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения от съда предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: