ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,18.03.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На осемнадесети март                           две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 130 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.25 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ж.К.Б., редовно призован, не се явява, за него се явява представител по пълномощие адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно на л.8.

Ответникът началник РДНСК Югоизточен район, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

АДВОКАТ Г. - Считам, че ход на делото не би следвало да се даде, с оглед на това, че строежа е собственост на Д. и Н. Б., които са собственици, и се явяват заинтересовани страни в настоящото производство. Заповедта е издадена срещу доверителя ми, който е прехвърлил с нотариален акт от 1999г. на внуците си части от имота и части от жилищна сграда, гараж и складово помещение, но всъщност собственици са внуците на доверителя ми. Представям извадка от кадастъра за имота и за постройката - №4 е гаража, който се твърди, че е построен в този обем. Считам, че като собственици поне на сградата и на постройката, следва да бъдат конституирани Д. и Н. Б.. Отделно има и други съсобственици на поземления имот, но на постройката собственици са Д. и Н. Б., прехвърлен е гаража, на втора стр. от нотариален акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А. – С оглед представените доказателства, нотариалния акт с жалбата и днешното изявление на процесуалния представител на жалбоподателя не възразявам да бъдат конституирани като заинтересовани лица Д. и Н. Б..

 

Съдът установи, че според нотариален акт, вх.№504/06.08.1999г, акт №196, том І, дело №410/1999г. по описа на Службата по вписванията (л.9 и 10), собственици на гараж със складово помещение са Н.Г.Б. и Д.Г.Б.. Според обжалваната заповед незаконния строеж представлява пристройка именно към този гараж, който в нотариалния акт е описан като гараж със складово помещение, поради което възражението на процесуалния представител на жалбоподателя се явява основателно. Посочените лица, собственици на гаража следва да бъдат конституирани като заинтересовани страни. В мотивите на обжалваната заповед са посочени собствениците на имота въз основа на друг нотариален акт, също представен по делото на л.18 и следващите. Тези лица обаче са собственици не на гаража, а на поземления имот и като такива не притежават правен интерес по отношение на обжалваната по делото заповед. По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни по жалбата на Ж.К.Б. против заповед № ДК-02-ЮИР-29/19.02.2013г. на началника на РДНСК ЮИР, Н.Г.Б. и Д.Г.Б.. Конституираните заинтересовани страни да се призоват за следващото съдебно заседание.

 

С оглед ненадлежното конституиране на всички заинтересовани лица, ход на делото не може да бъде даден в днешното съдебно заседание. Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 27.05.2014г. от 10.40ч., за която дата и час редовно призованите страни да се считат за такива.

Да се призоват новоконституираните две заинтересовани лица.

 

С оглед процесуална икономия съдът ДАВА възможност на жалбоподателя и на ответника, в 7-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

УКАЗВА на тези две страни, че ако станат причина за ново отлагане на делото поради доказателствени искания, които в този срок са могли да направят, но не са го извършили, ще бъдат санкционирани по реда на чл.92а, от ГПК.

Същото указание е и по отношение на новоконституираните заинтересовани страни, като за тях срока е 7-дневен от датата на съобщаването.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: