О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                 22.01.2010г.                 град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и втори януари две хиляди и десета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря…………………………………………………………………………………….

и прокурора………………………………………………………………………………………

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 130 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството е по реда на чл.146 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на Д.К.П. в качеството му на председател на сдружение „Напред Приморско” със седалище и адрес на управление в *** против решение № 176/21.12.2009г., произнесено от Общински съвет – Приморско. Иска се от съда да отмени процесното решение. При служебно извършена справка в деловодството на Административен съд – Бургас, сезираният съдебен състав констатира, че по жалба на сдружението е образувано АХД № 104/2010г. с идентични страни и спорен предмет. Поради това, настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл.213 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК за съединяване на делата в едно производство и издаване на общо решение по тях. Тъждеството на спорното правоотношение изисква прекратяване на производството по настоящото дело и присъединяването му към  АХД № 104/2010г., което е висящо.

Предвид гореизложеното, на основание чл.213 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК, Бургаски административен съд, седми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 130/2010г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

ПРИСЪЕДИНЯВА АХД № 130/2010г. към АХД № 104/2010г. по описа на Административен съд – гр.Бургас за съвместно разглеждане като делото ще продължи под № 104/2010г.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                               СЪДИЯ:………………………..