ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 04.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На четвърти май                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА 

Административно  дело номер 1309 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 14 ,30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЯМБОЛ БУС” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв. П.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 14 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д. с представено по делото пълномощно.

         Явява се вещо лице Ж.Ж..

 

         Пълномощниците не възразяват похода на делото, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Констатира, че е постъпило в срок заключението на вещото лице.

         Пълномощниците не възразяват по изслушване на заключението, поради което съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

Ж.Д.Ж. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. П.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Д.: Нямам въпроси. Да се приеме  заключението.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Правя следното уточнение - в таблицата на стр. 4 и стр. 5 от заключението някои от редовете са с удебелен шрифт – причината за това е, че по фактурите, които са с по-плътен шрифт е отказано ползване на право на данъчен кредит, а по другите, отбелязани с нормален шрифт е признато правото на данъчен кредит.

 

         Съдът, като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер на 600,00 лв., 400,00 лв. от които от внесения депозит, като разликата от 200,00 лв., следва да се изплати от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес. /издаден РКО 400,00 лв. на 05.05.2015г./

 

         Адв. П.: Във връзка с откритото производство по чл.193 от ГПК, моля, да приемете писмени доказателства по опис, с препис за ответната страна – 9 броя приемо-предавателни протоколи, презаверени от П.В. за „предал”. След направеното искане за откриване на производство по чл.193 ГПК представям за сверяване на съда самите оригинали.

        

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Лицето П.В. твърди, че не е подписал тези протоколи, така ли е?

 

         Адв. П.: Първоначалният подпис за „предал” не е подписа на П.В., а на служител на „СИРЕНА 1”ЕООД, а самият П.В. презавери със своя подпис и с изписване на имената си протоколите, които днес представям. Оттук е видна и разликата между двата подписа – този положен на „предал” и подписа на лицето В. При обикновена сверка в Търговския регистър документите, представени по партидата на търговските дружества очевидно съвпадат с подписа положен от П.В. като презаверка на представените днес протоколи.

 

         Съдът, след като сравни представените по делото писмени доказателства по опис от страна на адв. П., както и същите писмени доказателства, представени в оригинал от пълномощника на жалбоподателя, констатира наличието на пълна идентичност между тези писмени доказателства, след което  върна оригиналите на адв. П..

 

         Юрисконсулт Д.: Представям Решение по жалба срещу ревизионен акт № 238/12.08.2013 г. на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, издадено при първоначалната ревизия на дружеството, с което преписката е върнато за нова ревизия; Решение за поправка на  очевидна фактическа грешка № 240/19.08.2013г. и три броя Заповед за възлагане на ревизия с № 1300600/12.03.2013г., № 1300293/12.02.2013г. и № 1201909/09.11.2012г., въз основа на които е възложена първоначалната ревизия на дружеството.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешното съдебно заседание от пълномощниците на страните писмени доказателства, подробно описани по-горе в протокола.

         Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. П.:  Моля като имате предвид изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, събраните по делото доказателства включително и приетото в днешното съдебно заседание заключение по  съдебно-счетоводната експертиза, да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт.

         Моля да присъдите в полза на доверителя ми направените по делото разноски, съгласно списъка на разноските като моля да вземете предвид допълнително определеното възнаграждение за вещото лице в размер на 200,00 лв., които ще платим в указания срок.

         Ще представя писмени бележки.

 

         Юрисконсулт Д.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля за вземете предвид мотивите изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас,  които са доста подробни и потвърждават констатациите направени в ревизионен акт и показват защо същите са правилни и законосъобразни.

         Моля за присъждане на юрисконсултското възнаграждение.

         Възразявам срещу адвокатския хонорар, който считам за прекомерно завишен.

 

         Съдът дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: