ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тринадесети октомври                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1309 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЯМБОЛ БУС” ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.П.П. с представено пълномощно, находящо се на лист 14 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

         Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.П.: Поддържам изцяло жалбата по съображенията изложени в нея.

Моля да допуснете извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси, които съм формулирал в нарочна молба, която представям с копие за ответната страна.

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата. Моля да  приемете приложените към преписката доказателства.

         По отношение искането за назначаване на експертиза, предоставям на съда, като мисля, че въпроси 1.3 и 2.4 се повтарят. Въпрос 1.3 е неотносим към доставчика, тъй като плащането се извършва от получателя, по-скоро прието ли е плащането би трябвало да бъде въпросът.

В самото ревизионно производство се представиха приемо-предавателни протоколи за предадено гориво, които са оспорени с решението на директора на ОДОП и правя искане на основание чл.193 от ГПК за откриване на производство по оспорване на тези документи, като съм  ги посочила като документи по дати, тъй като нямат номера. Касаят и тримата доставчици и оспорвам тяхната вярност и автентичност по отношение положеният подпис на доставчика.

         Други доказателствени искания на този етап нямам.

 

         Адв.П.: Моля да ми се даде възможност да изразя становище дали ще се ползваме от представените документи, след като се запозная с тях и тогава ще взема отношение в подкрепа на верността и автентичността им.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото събраните в хода на проведеното спрямо жалбоподателя ревизионно производство писмени доказателства.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза по делото съдът намира за основателно, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната днес молба.

Експертизата да се изготви от ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ж.Ж. при депозит в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

По отношение на оспорването от страна на пълномощника на ответната страна, касаещо истинността на съдържащи се по делото частни писмени документи, съдът, като взе предвид изявлението на адв.П., видно от което иска се допълнителна възможност да се запознае с така оспорените доказателства, намира за необходимо на страната да бъде дадена възможност в тази насока. Като съобрази становището на жалбоподателя дали ще се ползва от така оспорените доказателства, съдът ще преценява необходимостта от откриване на производство по оспорване.

В тази връзка съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на адв.П. в 7-дневен срок да депозира по делото писмено становище, от което да е видно дали неговият доверител ще се ползва от оспорените доказателства и в зависимост от това становище, съдът  ще процедира по оспорването в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.02.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: