ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 05.11.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На пети ноември                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1309 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

Жалбоподателите М.А.С. и И.К.С. - редовно призовани, се явяват лично и с адв. Г. с приложено по делото пълномощно.

Ответникът – Началник сектор РДНСК Югоизточен район - редовно призован, се представлява от юк. А.-представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на М.А.С. и И.К.С. против поддържан мълчалив отказ на началника на РДНСК Югоизточен район за отмяна на издадени строителни книжа за строеж в УПИ ХVІІІ-345 в кв.71 по плана на гр.Приморско.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Моля да приемете жалбата като допустима предвид това, че доверителите ми са заинтересовани лица по смисъла на чл. 149, ал.1 от ЗУТ. Видно от представените кадастрални скици по делото, те са съсобственици в ПИ 58356.506.418 по кадастралната карта на гр. Приморско заедно с лицата, на които е издадено процесното строително решение.

Доказателствени искания съм оформила в молба, която Ви представям.

Моля ответният орган да представи цялата административна преписка.

Моля Главният архитект на Община Приморско да представи преписката по одобряване на строителните книжа. Предвид  представеното становище на Главния архитект и виза за проектиране, е видно, че е издадена по Заповед № 3133/2006 г. за одобряване на ПУП ПРЗ като твърдим, че такъв план не е одобряван и моля кмета на гр. Приморско да представи преписката по това одобряване.

 

Юк.А.: Оспорвам жалбата. Твърдя, че жалбоподателите са собственици на съседно УПИ, което ги явява незаинтересовани лица по смисъла на чл.149, ал. 2, т. 1 от ЗУТ. Налице е ПУП, видно от който са обособени две отделни УПИ. Доколкото това, че в Кадастъра все още се води един имот, то това е пропуск, за това че не е представена документация в СГКК и не е отразено, че към настоящия момент се касае за два отделни имота с различни собственици.

Моля да приемете като доказателства Заповед № ДК-10-ЮИР-45/04.11.2013г., с която е отхвърлена като недопустима жалбата по горецитираните от мен мотиви, че същите не доказаха наличие на правен интерес за оспорване на процесното разрешение за строеж.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АДВ. Г.: Тази заповед, която се представя, не ми е връчена по установения ред. В момента не мога да се запозная с нея. Моля да ми бъде  връчена по надлежния ред.

 

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЮК.А.: Разбира се, заповедта е изпратена до М.С. и И.С. по пощата с известие за доставяне и ще бъде връчена както изисква закона. Тази заповед все още не е влязла в сила.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л.52, както и доказателствата представени от жалбоподателите, съгласно описа на л. 6 и 7 от делото.

 

ПРИЕМА Заповед № ДК-10-ЮИР-45/04.11.2013г. - невлязла в сила.

 

По доказателствените искания формулирани в становище представено в днешното съдебно заседание, съдът счита, че исканията са неотносими към спора. Правният спор по делото е доколко законосъобразен е мълчаливия отказ на началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по сезиращо искане от сем. С., с което е направено изявление за отмяна на разрешение за строеж.

Предмет на настоящия правен спор не е законосъобразността на разрешението за строеж,  а законосъобразността на мълчаливия отказ на началника на РДНСК Югоизточен район да се произнесе по искането.

Становището на настоящия съдебен състав относно допустимостта на обжалването е формулирано в Определение № 1207/03.06.2013 г. /л.50 от делото/, с което жалбата е била оставена без разглеждане. Това определение, обаче, е било отменено от Върховен административен съд  и настоящият съдебен състав е длъжен да се съобрази с акта на Върховен административен съд. Въпросите формулирани в становището от процесуалния представител на жалбоподателите се отнасят до законосъобразността на разрешението за строеж, а не до законосъобразността на мълчаливия отказ на началника на РДНСК Югоизточен район.

С оглед на изложеното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за събиране на доказателства и допускане на съдебно-техническа експертиза с подробно формулирани въпроси от адв. Г., съдържащи се в писмено становище, представено в днешното съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв. Г.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите жалбата като основателна. Ще представя писмени бележки.

 

Юк. А.: Уважаеми г-н Съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата срещу мълчалив отказ на началника на РДНСК, тъй като считам същата за просрочена. Предвид трайната съдебна практика и предвид на това, че ЗУТ е специален по отношение на АПК, срокът за обжалване на мълчаливия отказ е 14-дневен, съгласно срока по ЗУТ, а не съгласно общия 30-дневен срок, регламентиран в АПК.

В тази връзка, моля, за решение в този смисъл. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсутско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Съдът предоставя 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,15  часа.

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: