Р Е Ш Е Н И Е

 

       1378                                   10.07.2018г.                                     гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                                    2.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

секретар:  Биляна Чакърова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1307 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от Н.Ч., ЕГН **********,***, против Решение № 452 от 13.04.2018г., постановено по НАХД № 4361 по описа на Районен съд – Бургас за 2017г., с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 16-0769-005033 от 15.02.2017г. К № 1734568, издадено от началник група към ОД МВР – Бургас, с което за нарушение на чл.21, ал.2 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП),  на основание чл.182, ал.1, т.6 от ЗДвП на касатора Н.Ч. е наложено административно наказание глоба в размер на 350.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно. Твърди се, че НП е издадено при съществено нарушение на процесуалните правила.

Касаторът Н.Ч. се явява лично и с процесуален представител адв. Д., която поддържа жалбата, като излага съображения в тази насока.

Ответникът по касацията Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че решението на първоинстанционния съд е правилно и законосъобразно и моли да бъде оставена без уважение касационната жалба, като неоснователна.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административнонаказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на касатора. Неоснователни и необосновани, с оглед установените по делото факти, са възраженията на касатора за допуснато нарушение на разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН. АУАН е съставен на 08.12.2016г. в срок по-малък от предвиденият в посочената разпоредба от три месеца, тъй като декларацията по чл.188 от ЗДвП е подадена от Н.Ч. на 23.11.2016г.

Въз основа на установената фактическа обстановка, първоинстанционният съд обосновано съдът е приел от правна страна, че констатираното административно нарушение е доказано по безспорен начин, съобразно установеното от стационарната радарна система по отношение на скоростта на автомобила управляван от касатора. В това отношение настоящата съдебна инстанция напълно приема изводите на вещото лице изготвило експертиза, допусната във въззивното производство, които доказват обективното заснемане на извършеното нарушение от страна на използваното техническо средство и изготвените от него веществени доказателства – снимки, на които ясно се виждат датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на автомобила, скоростта му на движение, както и мястото на извършване на нарушението.

Преценявайки доказателствата по делото и установените въз основа на тях факти, първоинстанционният съд е анализирал правилно фактическата обстановка и е достигнал до верните юридически изводи, поради което неговото решение е правилно и законосъобразно.

С оглед изложеното, не се установиха наведените касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което то следва да бъде оставено в сила, като валидно, допустимо и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452 от 13.04.2018г., постановено по НАХД № 4361 по описа на Районен съд – Бургас за 2017г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

  

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.                        

 

 

          2.