Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

 1652         /05.10.2018 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

ЧЛЕНОВЕ:Румен Йосифов 

Веселин Енчев

 

при секретар Ирина Ламбова и прокурор Андрей Червеняков       

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 1306/2018 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от И.Т.Т. с ЕГН ********** *** против решение № 578/08.05.2018 година по н.а.х.д. № 1456/2018 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 18-0769-000434/14.03.2018 година на началник на група в сектор „Пътна полиция“ при ОД – Бургас на МВР (НП).

С НП, на касатора за нарушение на чл.174 ал.3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), на основание чл.174 ал.3 от ЗДвП, са наложени административни наказания „глоба” в размер на 2000 лева и „лишаване от право да управлява МПС” за срок от 24 месеца.

Касаторът оспорва решението като незаконосъобразно и необосновано - постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. Според него, съдът не е отчел допуснатото процесуално нарушение в хода на проверката – неиздаване на талон за медицинско изследване преди съставянето на АУАН.

Иска отмяна на решението и отмяна на наказателното постановление.

Прокурорът пледира неоснователност на касационната жалба.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от съответната надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП И.Т. е санкциониран за това, че като водач на МПС, на 29.01.2018 година, около 01:20 часа в град Бургас, в ж.к. „Меден рудник“ в посока от бл.411 към бл.412, управлява лек автомобил марка „Фолксваген Голф“ с регистрационен № А 5195 МХ, собственост на „Ти билд консулт“ ООД с ЕИК 102954513, като отказва да бъде изпробван с техническо средство дрегер „Дръг Тест 5000“ с фабричен № ARAM 0005 за употреба на наркотични вещества. На водача е издаден талон за медицинско изследване № 0002532.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че нарушението е доказано от административнонаказващия орган.

Решението е законосъобразно. При постановяването му не са допуснати нарушения нито на процесуалния, нито на материалния закон. Такива не са налице и в административнонаказателното производство.

Решението е обосновано. РС е установил релевантните факти, обсъдил е всички относими доказателства по делото, изложил е ясни и непротиворечиви мотиви защо приема, че нарушението е доказано, и е постановил диспозитив в тази насока.

За да бъде законосъобразно ангажирана административнонаказателната отговорност на касатора и да му бъдат наложени предвидените в  чл.174 ал.3 от ЗДвП наказания „глоба“ и „лишаване от право да управлява МПС“, следва да бъде установен отказ на водача на МПС да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му. Разпоредбата съдържа два алтернативни способа за установяване и отказа на който и да е от тях, при липсата на отчетен резултат, изпълва състава на едно нарушение.

В НП времето, мястото, вида на автомобила и всички останали обстоятелствата по извършване на нарушението са посочени достатъчно изчерпателно, така че не е налице каквото и да е съмнение в авторството на нарушението. В конкретния случай, касационният жалбоподател е отказал както да бъде тестван с техническо средство за наличие на наркотични вещества, така и да даде кръвна проба. По първия отказ няма спор. Спори се по факта дали му е бил издаден талон за медицинско изследване. Фактът, че водачът е отказал да даде кръв за анализ е отразен от полицая, извършил проверката (лист 6 от н.а.х.д. № 1456/2018 година), където е представено копие от талон за медицинско изследване, издаден на нарушителя и съдържащ негов подпис в частта „водач на МПС“, както и подпис на издалия го служител на МВР – младши автоконтрольор, който е и актосъставител в конкретното административнонаказателно производство. Автентичността на този документ не е оспорена в производството пред РС. Изявление, че Т. е отказал да бъде изпробван с техническо средство и че е отказал и кръвна проба се съдържа във възражението срещу АУАН, подадено от водача на 30.01.2018 година (лист 10 от н.а.х.д. № 1456/2018 година). Съдържанието на тези документи е в пълно съответствие с показанията на разпитания свидетел Д. Ковачев – полицаят извършил проверката на Т. и съставил АУАН (лист 25 от н.а.х.д. № 1456/2018 година). При тази съвкупност от доказателства РС е направил единствения логичен извод – че жалбата е неоснователна.

Екземплярът (нечетлив) от съставения АУАН, представен като доказателство от жалбоподателя пред касационния състав, не води до правни и фактически изводи, различи от тези в обжалваното решение. Действително, екземплярът е нечетлив. Процесуалните права на Т., обаче, не са били засегнати, защото той е разбрал в извършването на какво нарушение е обвинен и се е възползвал от възможността по чл. 44 ал.1 от ЗАНН да представи писмено възражение (лист 10 от н.а.х.д. № 1456/2018 година).

Решението на РС следва да се остави в сила.

По изложените съображения съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 578/08.05.2018 година по н.а.х.д. № 1456/2018 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

                                   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                      ЧЛЕНОВЕ: