ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1305 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:23 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.К., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.К.К., редовно уведомен, не се явява. За тях се явява адв. К., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Айтос, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за възстановяване на недобросъвестно получена социална помощ № 0202 РД 01-0035/08.05.2018г., на директора на Дирекция „Социално подпомагане“-гр. Айтос.

Административният орган е представил административната преписка.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Моля да я приемете за разглеждане в настоящото производство ведно с представените с нея доказателства.

Моля да приемете като доказателства годишни данъчни декларации за 2016 г. и 2017 г. на жалбоподателите и извлечения от двете банкови сметки на представляваната от мен М.К. за 2016 г. и 2017 г.

Моля да допуснете назначаването на съдебно-икономическа експертиза, която след запознае с доказателствата по делото, приложените декларации подадени в НАП, извлечението от банковите сметки и след като извърши справка в НАП на подадените от лицата декларации, да отговори на следните въпроси:

1. Какъв е брутния доход и нетния получен доход от М.К. и З.К. за периода от месец март 2016 г. до месец февруари 2017 г. както по месеци, така и за периода, обхващащ обжалваната заповед?

2. Има ли подавани от лицата изплащащи дохода коригиращи декларации по Образец 1 за периода от месец март 2016 г. до месец февруари 2017 г. за лицето М.К. и ако има такива, кога и какви са нанесените корекции?

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза от вещото лице С.А.след внасяне на депозит в размер на 350 лв., платими от жалбоподателите в 3-дневен срок от днес.

Експертизата да отговори на поставените от адв. К. въпроси в днешно съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.09.2018 г. от 10.50 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: