О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1474

 

Гр. Бургас, 28.06.2018 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

           Като разгледа докладваното от административния съдия адм. д. № 1304/2018 година по описа на съда, за да се произнесе, съобрази:

           Производството е по реда на чл. 203 от АПК.

  Образувано е по молба от П.Д.Г. чрез адв.Ж.Й. вх.№ 5896/28.05.2018 год. против ОД МВР Бургас, с която иска съдът да осъди ОД МВР Бургас да му заплати сумата от 300 лева представляващи заплатено от него адвокатско възнаграждение за защита по НАХД № 4358/2017 год. по описа на Районен съд Бургас, по което е постановено решение № 1813/17.11.2017 год., с което е отменено НП № 17-0769-002296/04.07.2017 год. издадено против П.Д.Г..

С разпореждане от 31.05.2018 год. молбата е оставена без движение на основание чл.128, т.2 от ГПК и е дадено указание на ищеца да отстрани посочените нередовностите по молбата и в 7 дневен срок внесе по сметка на Административен съд гр.Бургас държавна такса в размер на 10 лева. Лицето е предупредено, че при неизпълнение на указанията в срок производството по делото ще бъде прекратено. Съобщението е получено лично от процесуалния представител на ищеца на 12.06.2018 год. Срокът за отстраняване на нередовностите изтича на 19.06.2018 год. – вторник работен ден. До настоящия момент по делото не е постъпила молба за отстраняване на допуснатите нереовности по исковата молба, нито е внесена дължимата държавна такса. Съдът служебно извърши справка и установи, че сумата определена за държавна такса не е постъпвала по делото.

Съгласно чл.129, ал.3 от ГПК ако ищецът не отстрани в срока нередовностите исковата молба се връща. В настоящият случай законоустановеният срок за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 19.06.2018 год. Неизпълнението на изискванията на съда за отстраняването на нередовностите на исковата молба в посочения по-горе срок законодателят е скрепил с правото на съда да върне исковата молба, заедно с приложенията и да прекрати производството по делото.

С оглед гореизложеното съдът намира, че следва да върне исковата молба на П.Д.Г. като нередовна и да прекрати производството по делото на основание чл.129, ал.3 от ГПК във връзка с чл.203, ал.2 от АПК.

Във връзка с горното Административен съд гр.Бургас ХХІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА исковата молба вх.№ 5896/28.05.2018 год. по описа на Административен съд Бургас подадена от П.Д.Г. чрез адв.Ж.Й. като нередовна.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1304/2018 год. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

На основание чл.129, ал.3 от ГПК във връзка с чл.275 от ГПК ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 

                                                                 

 

 

                                                        СЪДИЯ: