ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.10.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ХІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети октомври                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

   2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 1304 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Ч..

За жалбаподателя Сдружение с нестопанска цел „Български правозащитен алианс“ се явява адв.И.Й..

За ответникът по оспорването Общински съвет Царево, редовно призован, не изпраща   представител.

 

Становище по хода на делото:

АДВ.Й.- Да се даде ход на делото. Призован съм по телефона. Не възразявам да се даде ход на делото.

ПРОРУРОР Ч.: Да се даде ход на делото. Считам, че жалбата на Български правозащитен алианс е недопустима и не следва да имат качество по делото. Представям  решение на Административен съд  Бургас, от което е видно, че нямат правен интерес, относно протестираната  Наредба на Общински съвет Царево.

АДВ.Й.-  Действително е постановено определение №2112 от 27.09.2017 година по административно дело № 1539/2017 година по описа на Административен съд град Бургас, с което определение прие, че  доверителя ми няма правен интерес от обжалването. Явявам се днес с целта да променя вътрешното Ви убеждение. Бих искал да обърна внимание. Факт е подобно определение, защото има пряко отношение към спора. В девет  от административните съдилища в страната има установена трайна практика,  която е видна от сайта на ВАС, където има постановени решения по същество – над 50 броя. Съгласно ЗСВ, тълкувателните  решение са задължителни за всички съдилища. Има постановено тълкувателно решение, което съм цитирал в жалбата си, чийто диспозитив позволявам си да прочета: Съсловните/браншовите организации и други юридически лица с нестопанска цел могат да оспорват  подзаконови  норматини актове при наличието на правен интерес, обоснован от предмета на дейност и целита за които са създадени. Приемайки, че въпросният подзаконов нормативен акт не засяга  пряко правата и интересите, вие заемате становище в разрез с така постановеното решение. В същия смисъл има постановено решение на  петчленен състав на ВАС и бих искал да кажа, че конкретно по отношение правото на жалба на Български правозащитен алианс са налични четири произнасяния на ВАС, три от които са цитирани от мен в жалбата и са в посока за наличие на правен интерес у доверителя да оспорва подзаконови нормативни актове. Четвъртото определение е в обратния смисъл, с което ВАС сам създава противоречива практика, в разрез с основните му  задължения да уеднаквява практиката. Сравнявайки мотивите на трите определения с тези с последното определение, е видно несравнимо по- голямата убедителност на първите. Те се споделят от три четвърти от съставите на ВАС. Правният интерес при СНЦ е много специфичен от  правния интерес на всички останала правни субекти. СНЦ е регистрирано за осъществяване на дейност с обществена полза, защитава  обещочовешки ценности и идеали, а в случая защитава върховенството на закона. Отричайки правато на жалба, ще отречете смисъла от неговото съществуване. Целите  и средствата са регистрирани  от съда и след като са регистрирани са станали законни цели. Моля да приемате, че доверителят ми има право на  оспорване.

 

Съдът, по отношение  на възражението на представителя на Окръжна прокуратура, относно наличие на правен интерес от оспорване на нормативния акт от страна на жалбоподателя СНЦ „БПА“ и изложените в обратна посока съображения от представителя  на жалбоподателя, ще се  произнесе с крайния акт.

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо входящ № 7135/11.07.2017 година от Общински съвет гр.Царево и писмо № 9921/20.09.2017 г. също от Общински съвет град Царево. С първото писмо Общински съвет уведомява съда, че е внесана докладна записка за изменение на процесната наредба, а с второто  умведомява, че наредбата е изменена и  представят протокол 17/от 22.08.2017 година от заседание на Общински съвет-Царево, което е влязло в законна сила на 12.09.2017 година. Желаят производството по настоящето дело да бъде прекратено.

Съдът дава възможност на страните да вземат отношение по цитираните писма.

 

ПРОКУРОР Ч.: Моля, да приемете писмените доказатества. Считам, че са налице прекратителните  основания на чл.159, т.3, касае се за оттегляне  на протестирания акт. Моля да приемете списък с разноските.

АДВ.Й.- Смятам, че с представенете доказателства се удостоверява оттеглянето на адм.акт, поради  което е налице хипотезата на чл.159, т.3  от АПК. Считам, че следва да прекратите производството. Моля да присъдита сторените по делото разноски.

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства, а именно: заверен препис - извлечение  от Протокол №17 от проведено на 22.08.2017 година заседание на Общински съвет-Царево.

 

Съдът обяви на страните, че ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10: 35   часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: