ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети септември                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1303 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “КОМФИШ“ ООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Оперативни дейности“ при ТД на НАП-БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., днес представя пълномощно.

 

         Юрисконсулт И.: Няма пречки да се даде ход на делото.       

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата.

Представям и моля да приемете допълнителни доказателства по делото под опис, общо 5 листа описани подробно. Считам, че са относими към обжалваната мярка. Част от доказателствата касаят данъчната регистрация на дружеството, друга част касаят издадени АУАН срещу дружеството и другата справка е сметката на дружеството по нашите системи и програми.

Няма да соча други доказателства. Нямам искания.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на ПАМ, подробно описани в съпроводително писмо находящо се на лист 10 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание под опис писмени доказателства от страна на юрисконсулт И..

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират; допълнителни доказателствени искания не се съдържат в депозираната жалба, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт И.: Моля да приемете формулираните от жалбоподателя доводи за несъстоятелни и недоказани. Наложената ПАМ е издадена от компетентен орган, при спазване на установената форма и административно-производствените правила, постановена в съответствие с целта на закона.

Твърденията на жалбоподателя, че неправилно е била ангажирана отговорността на дружеството предвид обстоятелството, че нефискализираната продажба е осъществена от продавач на търговския обект, не е от значение за налагане на ПАМ. За нейното налагане е достатъчно извършването на една  продажба без издаване на фискален бон в експлоатирания от жалбоподателя търговски обект, каквато в случая е констатирана и не се оспорва от дружеството. А негово задължение е да създаде необходимата организация за работа в обекта съобразно изискванията на  закона.

Липсата на изготвен към момента на постановяване на оспорваната заповед АУАН е обстоятелство ирелевантно към настоящото производство, тъй като производството по АУАН е отделно и необусловено от административното. Това са различни производства, които се развиват по различен процесуален ред, респективно ЗАНН и АПК.

С извършеното от дружеството нарушение и то при условията на повторност е засегнат утвърдения ред на данъчната дисциплина. Неизпълнението на задължението за регистриране и отчитане на приход от продажба безспорно засяга държавни интереси, свързани с отчитането на приходи от задължението лице и плащането на данъци върху действително реализираните обороти.

 Изложените в заповедта мотиви са достатъчни, за да може да се извърши проверката за законосъобразност на оспорената заповед на всички основания по чл.146 от АПК, включително и за съответствието на административния акт с целта на закона.

С оглед на изложеното, моля да отхвърлите жалбата на „Комфиш“ ООД срещу атакуваната заповед за налагане на ПАМ като неоснователна, както и на основание чл.161, ал.1 от ДОПК да ни присъдите направените по делото разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт за настоящата инстанция.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: