ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,14.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети декември                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1303 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.48 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ „МЕТАЛНИ ПАНЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ“ ЕАД и „БУЛ ОН“ ООД, редовно уведомени, се представляват от адв.С. с представени пълномощни, находящи се на лист 165 и лист 166 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК-БУРГАС Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт К. с представено пълномощно, находящо се на лист 156 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.В.Х.Д., която е депозирала заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.С.: Нямам възражение по хода на делото.

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: Да се изслуша вещото лице.

Юрисконсулт К.: Нямам възражение по изслушването на вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

Инж.В.Х.Д. - 54г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм инженер химик, а специалността ми е „Технология на полимерите“. Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.С.: Относно отговорът на вещото лице даден по т.4 от заключението. Въпросът е зададен „Дали процесното производство се изразява в производство и съхранение на вещества и суровини с налягане над 0.07 МРа“. В отговора никъде не се съдържа действително дали налягането е под или над тази стойност. Бихте ли отговорили, в настоящия случай налягането дали  следва да се приеме под или равна на тази стойност и т.н. Как се определя едно такова налягане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Едно такова налягане се определя на база технически спецификации и машините и апаратите, които произвеждат работните ботуши.

Поради липса на тези технически спецификации не може да се каже точно какво е било налягането на веществата, които се получават след смесване на суровините.

От предоставените документи и снимков материал стана ясно, че суровините за производство на работни ботуши се съхраняват при атмосферно налягане, а не при някакви специални условия.

Адв. С.: Доколкото разбрах от обяснението на вещото лице, налягането не би трябвало да се приема като надвишаващо нормативните показатели.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така е.

Адв.С.: Нямам други въпроси.

Юрисконсулт К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 200лв. платими от внесения депозит.

 

Адв.С.: Не оспорвам заключението, като цяло. Същото е аргументирано и обосновано. Но оспорвам заключението по втори подвъпрос в т.4, където вещото лице определя категорията на строежа. Това е отговор на въпрос 4.2.

 

Юрисконсулт К.: Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

 Адв.С.: Моля да отмените издадената заповед на началника на РДНСК по следните съображения:

От събраните в хода на делото доказателства се установи, че настоящият случай не попада в хипотезата посочена от РДНСК, а именно строеж, който следва да бъде третиран като опасен по отношение на пожар, взривни, вредни вещества и т.н. Същият е квалифициран съобразно чл.137, буква Е от ЗУТ, като в настоящата хипотеза се застъпват именно тези предпоставки.

От изслушаното в днешно съдебно заседание експертно заключение се установи, че изделията, суровините и производството не разкриват такива опасности, противно на становището на РДНСК в обстоятелствената част и мотивите на заповедта. Що се касае до определянето на категорията на строежа в настоящото заключение, искам само да отбележа, че вещото лице е дало категоричен отговор за това, че строежът следва да бъде квалифициран като строеж Първа категория и то изцяло погледнато през призмата на Приложение към чл.2, ал.4, т.1 от Наредба № 1/2003г. на номенклатурата на строежи.

Като се има предвид, че вещото лице е експерт и не би следвало да дава отговор на правни въпроси, само ще си позволя да кажа, че подзаконовия нормативен акт е приет съобразно чл.137 от ЗУТ, където детайлно са посочени шестте категории строежи.

Посочената от началника на РДНСК буква „Г“ от чл.137, ал.1, т.1 се касае за налягане над 0.07 МРа на суровината при производство на работни ботуши. Леенето под налягането не е над 0.07 МРа.

Моля да ни присъдите разноските по делото и заповедта да бъде отменена като неправилна  и незаконосъобразна.

Моля да ни предоставите срок за писмени бележки.

 

Юрисконсулт К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да оставите оспорената заповед като правилна и законосъобразна в сила.

Доколкото се разбра от изслушването на вещото лице в днешно съдебно заседание суровините и материалите се съхраняват на атмосферно налягане, т.е. навън, под въздействие на атмосферното налягане. Това не означава, че производството и технологичният процес са свързани с леене под налягане 0.07 МРа.  В тази връзка технологичният процес изцяло попада в обхвата на ал.1, т.1, буква „Г“ от чл.137 от ЗУТ и правилно е определена категорията на строежа. На практика сме изправени пред строеж, който представлява преустройство на съществуваща сграда и това преустройство не е въведено в експлоатация и подлежи на премахване.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в минимален размер съгласно Наредбата, а именно 600лв.

 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.03 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: