ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,12.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети октомври                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1303 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.56 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ „МЕТАЛНИ ПАНЕЛИ И КОНСТРУКЦИИ“ ЕАД и „БУЛ ОН“ ООД, редовно уведомени,се представляват от адв.С..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК-БУРГАС Югоизточен район, редовно уведомен, за него се явява юрисконсулт К., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото. 

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от С.А.А., живущ ***, ведно с приложена към нея подписка на от 120 лица и декларация, че подписите са положени пред него. В тази молба С.А. желае подписката да се приеме към делото и изразява становище, че производството на ботуши застрашава здравето на живеещите в близост до цеха лица.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.С.: Поддържам жалбата с изложените в нея възражения. Да се приеме административната преписка. Да се приемат представените в хода на съдебното производство писмени доказателства от наша страна.

Моля да задължите административният орган да представи доказателство за компетентност за издаване на акта.

         Представям с копие за ответната страна нарочна молба с искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза с подробно посочени в молбата въпроси касаещи факти и обстоятелства, които са от съществено значение.

         Доколкото представеното днес становище и искане от страна на трето в спора лице, възразявам. На първо място в случай, че бъде прието по делото, индиректно да бъде зачетен евентуален правен интерес от така воденото административно производство, което от друга страна би могло да доведе до искане за конституиране на N-брой лица. В тази връзка считам, че същият списък не е относим към настоящия спор, същите лица не са страни по него, не са доказали своя правен интерес за конституирането им, както по отделно, така и заедно.

         Моля да оставите без уважение молбата и да не приемате така представеното искане по делото.

 

         Юрисконсулт К.: Оспорвам двете жалби. Моля да приемете административната преписка.

         По отношение на молбата докладвана в днешно съдебно заседание, се противопоставям. Предмет на производството е разглеждане законосъобразност на заповед за забрана достъпа и ползването на строеж. В случая заинтересовани страни в това производство по смисъла на АПК са единствено органът постановил заповедта и засегнатите конкретни лица от административния акт. Депозираната молба по никакъв начин не навежда основания за заинтересованост.

         По отношение направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, не се противопоставям, с изключение на въпрос 4 и въпрос 5, които считам, че са правни и вещото лице не следва да дава отговори.

                                                                 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок, считано от днес да представи доказателство за компетентността на органа издал процесната заповед.

 

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от адв.С. в депозираната днес нарочна писмена молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице И.Б. след внасяне на депозит в размер на 200лв. платим от жалбоподателите в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОСТАВЯ без уважение искането на С.А.А., живущ *** за приемане на представените към молбата му подписка и декларация като доказателства по делото.

ПРИЛАГА по делото молбата ведно с представените към нея документи за сведение.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.12. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: