ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1302 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Авиокомпания „Балкан“ АД - в несъстоятелност, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при Община Бургас, редовно призован, няма представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано след като с решение № 6748/22.05.2018г. постановено по адм.д.№ 13953/2016г. Върховен административен съд на Република България е отменил решение № 1643/19.10.2016г. постановено по адм.д. №2509/2015г. на Административен съд Бургас и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Производството е било образувано пред съда по жалба на синдици на Авиокомпания „Балкан” АД – в несъстоятелност против АУЗД № АУ 000509/18.01.2012г., издаден от орган по приходите в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас, в частта, в която е потвърден с решение № 11-00-2577/1/30.11.2015г. на директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от синдиците на жалбоподателя, в която е заявено, че нямат възможност да вземат участие в днешното съдебно заседание, но не възразяват да бъде даден ход на делото, поддържат жалбата си и излагат становището си по съществото на спора. Правят възражение за изтекла давност по чл.171 от ДОПК, както и възражение за прекомерност на предявеното от ответника юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, след като се запозна с мотивите на отменителното решение и указанията дадени с него, счита, че по делото следва да бъдат събрани следните доказателства:

Заповед по чл. 63 ал.2 от ЗМДТ, както и одобрена от Общинския съвет план-сметка; доказателства, че имотите, за които са начислени спорните задължения, попадат в териториалния обхват на тази заповед; доказателства, от които се установява, че услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване е извършена реално от общината и доказателства, че последната разполага с депо или друго съоръжение за обезвреждане на битови отпадъци; доказателства, че имотите, за които са определени спорните задължения действително са собственост на жалбоподателят, респ. той е ползвател и ги е декларирал по съответният ред пред общината. Поради това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото

заповед по чл. 63 ал.2 от ЗМДТ, както и одобрена от Общинския съвет план-сметка;

доказателства, че имотите, за които са начислени спорните задължения, попадат в териториалния обхват на тази заповед;

доказателства, от които се установява, че услугата поддържане чистотата на териториите за обществено ползване е извършена реално от общината и

доказателства, че последната разполага с депо или друго съоръжение за обезвреждане на битови отпадъци.

доказателства, че имотите, за които са определени спорните задължения действително са собственост на жалбоподателят, респ. той е ползвател и ги е декларирал по съответният ред пред общината.

Посочените доказателства да касаят за всички процесни периоди – 2007 и 2008 г.

ДАВА възможност на страните в същия срок в писмен вид да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора, както и с оглед задължителните указания на горната инстанция.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.11.2018г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на ответника с вмененото от съда задължение за представяне на доказателства.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: