ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 02.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на втори ноември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., прокурор при ОП Бургас : Георги Дуков, сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1302 по описа за 2016 година.                 

 

  На именното повикване в 14:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.Д.Б., редовно призован, не се явява лично, представлява се от адвокат Л.Ц. ***, с пълномощно по делото л.8.

 

ОТВЕТНИКЪТ Регионална дирекция по горите Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Георги Дуков .

 

АДВОКАТ Ц.: Да се даде ход на делото, няма процесуални пречки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Предвид липсата на процесуални пречки, да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Предявен е иск с правна квалификация чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, който се разглежда по реда на чл. 203 и сл. АПК, от А.Д.Б. срещу Регионална дирекция по горите Бургас за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 400лева, представляващи адвокатско възнаграждение за процесуално представителство по АНД №102/2016г. по описа на Районен съд Карнобат за обжалване на наказателно постановление №1228/29.02.2016г. на директора на Регионална дирекция по горите Бургас, ведно със законната лихва върху сумата от 10.05.2016г. датата на постановяване на решение по АНД№102/2016г по описа на Районен съд Карнобат, до окончателното и заплащане.

 

ПОСТЪПИЛ е писмен отговор по иска входящ № 7815/ 02.08.2016г., към която са приложени доказателства по опис.

 

С Определение №1530/13.09.2016година, съдът е указал доказателствената тежест на страните и е допуснал представените по делото с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства. С това определение съдът е приел за безспорно и ненуждаещо се от доказване между страните, че решение №57/10.05.2016г. по АНД №102/2016 година по описа на Районен съд Карнобат е влязло в сила на 06.06.2016г.

 

ОБЯВЯВА за окончателен доклада по делото.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам исковата молба, както е заявена. Няма промяна на обстоятелствата до този момент. Нямам възражения по доклада на делото. По отношение на разхода по делото пред районния съд, сме направили искане за изискване на цялото дело, но в случая, че не се спори, ще оттеглим искането си. Запознат с определение №1530/13.09.2016година и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Решението на Районен съд Карнобат е влязло в сила на 06.06.2016година и не възразявам това да бъде прието за безспорно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам иска. Относно искането на ищеца същото следва да бъде уважено и да се изиска делото. Оспорваме, че хонорара е платен реално. Запознат с определение №1530/13.09.2016година и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Безспорно е, че решението на Районен съд Карнобат е влязло в сила на 06.06.2016година. Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим. Запознат с определение №1530/13.09.2016година и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Не възразявам за приемането за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че решението на Районен съд Карнобат е влязло в сила на 06.06.2016година. Основателно е искането за прилагане на цитираното дело.

 

Съдът предвид изявлението в днешното съдебно заседание от процесуалните представители на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване по делото, че решение №57/10.05.2016г. по АНД №102/2016 година по описа на Районен съд Карнобат е влязло в сила на 06.06.2016г.

        

  По доказателствата съдът и като намира направеното доказателствено искане от адвокат Ц. за своевременно направено, допустимо и относимо към предмета на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към исковата молба и към писмения отговор на ответника  писмени документи, като доказателства по делото.

 

Да се ИЗИСКА НАХ дело №102/2016г. по описа на Районен съд Карнобат.

В писмото до Районен съд Карнобат да се посочи датата на насроченото съдебно заседание, както и че след приключване на настоящото съдебно производство същото ще бъде върнато по надлежния ред.

 

АДВОКАТ Ц.: Нямам други искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните и предоставената възможност за събиране на доказателства,

                                               

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОТЛАГА делото и го насрочва за 23.11.2016 година от 13.15 часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:38часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: