О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1067                               27.06.2014 година                            гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                            VІІ състав

на двадесет и седми юни                                     две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Р.Й

Секретар: С.Х,

като разгледа докладваното от съдия Р.Й,

частно административно дело № 1302 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от С.К.С. и К.Т.С.,***, против отказ за издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, ДВ, бр.82 от 2012г. за строеж: Пететажна жилищна сграда с идентификатор 07079.616.95.1 по к.к. на гр.Бургас.

След извършена служебна проверка по допустимостта на жалбата съдът намира, че спорът за законосъобразността на атакувания отказ, постановен от гл.експерт „Архитектура и строителство“ при Община Бургас, оправомощен от главния архитект на общината със заповед № 563/27.02.2013г., не е подведомствен на съда и подадената жалба се явява процесуално недопустима, по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на § 127, ал.11 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /в сила от 26.11.2012г./, актовете за узаконяване, заедно с инвестиционните проекти – заснемане за узаконяване, както и отказите по ал.5, подлежат на обжалване по реда на чл.216 от ЗУТ. В ал.2 на чл.216 от ЗУТ изрично е регламентирано, че тези актове подлежат на обжалване по законосъобразност пред началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол – т.е не подлежат на пряко обжалване по съдебен ред. Разпоредбата на чл.216, ал.2 от ЗУТ е специална и изключва приложението на предвидената в чл.148 от АПК възможност за изборност на реда за оспорване – с оглед законово предвидения задължителен административен контрол, лицето не разполага с процесуална възможност директно да сезира съда с жалба против отказа за издаване на удостоверение за търпимост. Следователно подадената от С.К.С. и К.Т.С. жалба е неподведомствена на Административен съд Бургас. Същата подлежи на разглеждане от компетентния административен орган по чл.216, ал.2 от ЗУТ, в случая от Началника на РДНСК-Югоизточен район, на който орган следва да бъде изпратена жалбата, на основание чл.130, ал.4 от АПК и чиято заповед, в случай че е неблагоприятна за жалбоподателите, може да бъде оспорена по съдебен ред, съгласно чл.216, ал.6, вр. чл.215 от ЗУТ. Изчерпването на административния ред за обжалване на отказа за узаконяване е регламентирано като абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на обжалването по съдебен ред на този отказ. В случая жалбата е подадена направо пред съда, без да е изчерпан задължителния административен ред за оспорване пред Началника на РДНСК-Югоизточен район.

  По изложените съображения съдът намира че оспорването е процесуално недопустимо и като такова следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото – прекратено. Жалбата следва да се изпрати по подведомственост на компетентния административен орган – Началника на РДНСК-Югоизточен район.

Мотивиран от и на основание чл.159, т.1 от АПК, § 127, ал.11 от ПРЗ на ЗИД на ЗУТ, вр. чл.216, ал.2 от ЗУТ и чл.130, ал.4 от АПК, Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.К.С. и К.Т.С.,***, против отказ за издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, ДВ, бр.82 от 2012г. за строеж: Пететажна жилищна сграда с идентификатор 07079.616.95.1 по к.к. на гр.Бургас, постановен от гл.експерт „Архитектура и строителство“ при Община Бургас, оправомощен от главния архитект на общината със заповед № 563/27.02.2013г..

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1302/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА по подведомственост на Началника на РДНСК-Югоизточен район, подадената от С.К.С. и К.Т.С. жалба против отказ за издаване на удостоверение за търпимост по § 127, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, ДВ, бр.82 от 2012г. за строеж: Пететажна жилищна сграда с идентификатор 07079.616.95.1 по к.к. на гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите, гл.експерт „Архитектура и строителство“ при Община Бургас и Началника на РДНСК-Югоизточен район.

 

 

 

СЪДИЯ: