ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                  град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  ХІІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 ЧЛЕНОВЕ:  1. РУМЕН ЙОСИФОВ

 2. ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар:  Стоянка Атанасова

Прокурор: ХРИСТО КОЛЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно дело номер 1301 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11:13 часа се явиха:

 

За протестиращата страна Окръжна прокуратура – гр. Бургас, редовно уведомена, се явява прокурор Колев.

За Ответника Общински съвет Средец, редовно уведомен, представител не се явява.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура – гр.Бургас с искане да се отмени изцяло на Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Средец. В протеста е формулирано и алтернативно искане за отмяна на чл. 5 и чл. 21, ал. 2 в частта „или упълномощено от него лице“ и чл. 21, ал. 7 от Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Средец.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам възражение по доклада.

Поддържам протеста, както по отношение на отмяна на цялата наредба, така и алтернативно подадения протест по отношение на трите разпоредби на наредбата, като съображения ще изложа по същество.

Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с протеста и тези, представени от ответника като административна преписка по направеното оспорване на наредбата.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Уважаеми административни съдии, от събраните по делото доказателства безспорно е установено, че при приемане на наредбата са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, които са толкова съществени, че водят до нетърпимост на правния ред на така приетата наредба, а именно не е спазено изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, като наредбата не е публикувана на интернет страницата на община Средец в 14-дневен срок заедно с мотивите, като не е дадена възможност на лицата, които имат интерес, да се запознаят със същата, поради което съгласно трайната съдебна практика е налице основание за отмяна на цялата наредба.

Ако не споделите това становище на прокуратурата, алтернативно поддържам искането за отмяна на чл. 5 и чл. 21, ал. 2 в частта „или упълномощено от него лице“ и чл. 21, ал. 7 от Наредба за реда за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Средец като незаконосъобразни поради противоречие с нормативни актове от по-висока степен, които са подробно изложени в самия протест и няма отново да ги преповтарям.

Моля да присъдите на прокуратурата направените по делото разноски.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: