ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети ноември                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1301 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.Д.Б., редовно уведомен, не се явява. За него адвокат Ц., с представено по делото пълномощно (л.8).

 

За ОТВЕТНИКЪТ Регионална дирекция по горите гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас се явява прокурор С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е  изисканото от Районен съд Карнобат АНХД № 3/2016г..

 

АДВОКАТ Ц.: Да се приложи АНХД. №3/2016г. по описа на Районен съд Карнобат. Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСЛУТ С.: Да се приложи докладваното дело. Няма да соча други доказателства.

Правя искане за спиране на производството на основание чл.229, ал.1, т. 4 от АПК, поради висящо тълкувателно дело със сходен характер, а именно тълк.д № 2/2016г. на Върховен административен съд.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приложи делото на Районен съд Карнобат. По отношение на искането за спиран, предоставям на съда.

АДВОКАТ Ц.: Считам, че не са налице основания за спиране на производството. Моля да не уважавате искането.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА АНХД № 3/2016г. на Районен съд Карнобат, като доказателство по делото като доказателство по делото.

По направеното искане за спиране в днешното съдебно заседание, съдът намира същото за основателно, тъй като съгласно нормата на чл.229, ал. 1, т. 4 от ГПК  производството се спира, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решение на спора. На съда е служебно известно, че е образувано тълкувателно дело № 2/2016г. на Върховен административен съд, с поставен за решаване въпрос: При предявени   пред Административните  съдилища  искове по чл.1 ал.1 от ЗОДОВ за имуществени  вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, представляват  ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл.4 от този закон изплатените  адвокатски възнаграждения в производство при обжалване и отмяната им. С оглед така поставения въпрос, решението по това тълкувателно дело безспорно има значение за правилното решаване на спора по настоящето дело.

С оглед на горното и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 1301/2016г. по описа на Административен съд Бургас до приключване на производството по тълкувателно дело № 2/2016г. на Върховен административен съд, с влязъл в сила съдебен акт.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: