ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 17.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На седемнадесети февруари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1301 по описа за 2014година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника - кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Заинтересованите страни Д.А.К., К.И.К., Х.Н.К. и Т.К.В., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че след предходното заседна по делото е постъпила молба по чл.192 от ГПК за събиране на доказателства от трето неучастващо по делото лице – НИНКН. От същото лице на 07.01.2015г. са постъпили писмени доказателства, описани на л. 99 от делото.

ДОКЛАДВА постъпила на 29.01.2015г. молба от жалбоподателката във връзка с представени от ответника доказателства.

ДОКЛАДВА постъпила на 06.02.2015г. молба-становище от заинтересованото лице Д.К.. Във връзка с тази молба-становище, съдът е разпоредил ответника най-късно в съдебно заседание днес да представи заверено копие от разрешение за строеж за сграда на ул.Войнишка №20 и е указал на заинтересованата страна, че искането му във връзка с писмо №2187/08.05.1989г. е неоснователно, толкова доколкото писмото отдавна се намира по делото на л.55.

 

АДВОКАТ Г. – Нямаме доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Не бе открито в архивите на община Бургас разрешение за строеж за процесната сграда. Нося писмо, което го има по делото и самите протоколи, които ги има също, в предходно съдебно заседание ги представих, при нас беше пристигнало със заверка Вярно от оригинала от НИНКН, така пристигна в общината,

Такова разрешение за строеж няма. Извърших такава справка в компетентната дирекция, но не можаха да намерят нищо. Сградата може би е строена преди около 100 години. Такива разрешения за преустройство са намерени, но за други сгради на този адрес, за някакво дворно място, в което имало построени няколко постройки и всички те се водят на ул.Войнишка 20, но за тази сграда не можаха да намерят.

Жалбоподател К. – Построената незаконно сградата е в смисъл такъв, че ние не сме си дали съгласието като собственици, да бъде изградено това ново крило в общия ни парцел, който се обсебва. Те са две сгради, нашата и на три метра от нашата сграда е построено ново крило. Освен, че е извършено преустройство, надстройка, промяна на съществуващата сграда, за която говорите. Говоря за това, че срещу нас, на 3м е построена през 1996 г. и има издаден нотариален акт и вътре пише и това има такова значение, защото трябваше да бъде съгласувано с НИПК. Трябва да има определени отстояния от нашата сграда, да има простор, след като е паметник на културата трябва да има простор, и в тази връзка искаме разрешенията за строеж. Освен това разрешават на ул.“Войнишка“ №18 да бъде извършен нов строеж, който е на калкан, без да е съгласувано с НИПК, освен сградите на ул.“Войнишка“ №23 и №25, които са намалени отстоянията, след като не са съгласувани с Института за паметниците на културата, след като не са изискани тези съгласувателни действия.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Няма да представям други доказателства.

АДВОКАТ Г. – Нямам доказателствени искания.

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

Жалбоподател К. – Искам да ви кажа, че тъй като си търсих правата чрез Общината, а аз съм с най-малко собственост, получих съответно отказ от общината. Сградата ни е с подкопани основи и цялата се люлее и е напукана, а причината да се увреди сградата е съседното строителство. И второто нещо, във списъка има 14 човека записани като собственици, само г-жа А. дойде и лично се запозна с обстановката, не си спомням на кой номер беше, и инж.Г. беше изненадана, че са я подвели нейни служителки, че само аз съм собственик и затова заповедта е издадена само на мое име, има подвеждане на служебно лице.

АДВОКАТ Г. – Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата, като отмените атакуваната заповед.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Моля да ми предоставите възможност за представяне на писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да постановите решение, с което да потвърдите заповедта на кмета на Община Бургас като законосъобразна.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: