ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,02.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1301 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно

За ответника - кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Заинтересованите страни Д.А.К., К.И.К., Х.Н.К. и Т.К.В., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че по делото от процесуалния представител на жалбоподателя са постъпили писмени доказателства във връзка със задължения, които съдът е вменил в предходно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Представям декларационна карта за недвижима културна ценност на сградата на ул. Войнишка 20. Тази карта се съхранява в Министерството на културата, затова прилагам и придружителното писмо-отговор, във връзка с нашето искане да ни бъде предоставена информация.

Цитираният в писмото протокол се съдържа в преписката, но от него се вижда само, че имота е с пл.№ 6595, поради това считам, че е допусната техническа грешка, защото във всички документи става въпрос за ул. Войнишка № 20.

Д.К. – От 1972 г. съм в този имот (показва на съда снимките от представената от ответника декларационна карта,), балкона е съборен, балкона на лицевата част е изцяло съборен. Това е къщата, но балкона не съществува, Освен това искам да кажа, че в тази заповед № 35 и в други има разминаване, става въпрос за ул.Войнишка №22, а не за ул.Войнишка №20. За нашата къща от 1996 г. сме се снабдили с документи.

В предходното съдебно заседание поискахте оригиналите на представените от нас удостоверения. Става въпрос за Изпълнителния комитет, в единия от документите е ясно написано, че няма данни сградата да е паметник на културата, в самото писмо е ясно отразено, че няма абсолютно никакви данни за да бъде паметник на културата.

Представям за справка два броя удостоверения, чиито копия представих в предходното съдебно заседание и моля след справка да ми ги върнете.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Това, което представям е копие от картотека на НИПК. Представените от жалбоподателката оригинали са издадени от Бургас, но картотеката е в Министерството на културата.

 

Съдът извърши оглед, като съпостави копието на удостоверение с номер ИД-05-10-201/23.07.1996г., представено на л.8 от делото с оригинала, представен в днешното съдебно заседание, в което е посочено, че е издадено от директора на Исторически музей Бургас. На копието, представено по делото се виждат само следи от печат. На оригинала печатът се вижда ясно и той е на Окръжен съвет за култура Бургас – дирекция „Културно историческо наследство”. Съдържанието на удостоверенията - копието и оригинала е идентично.

Съдът сравни представеното на л.9 от делото копие от удостоверение № ИД-05-00-396/17.08.1989г., на което не е посочена институцията издател, но съдържа подпис на главен специалист арх. И.Г. и директор ст.н.с.к.ист.н. Кр.Кр. Съдържанието на двете удостоверения - копие и оригинал е идентично. По копието се съдържат ясни следи, че върху удостоверението е поставен печат, който не се чете. От оригинала се установява, че това е печатът на Окръжен съвет за култура Бургас, Дирекция „Културно историческо наследство”.

След извършената съпоставка съдът върна оригиналите на удостоверенията на жалбоподателката.

 

Д.К. – Освен, че е променена фасадата на третия етаж, прозорците са сменени и нямат нищо общо със старите прозорци, става въпрос за третия етаж. Увеличен е размерът им и собственикът ги направи правоъгълни, с пластмасова дограма. По това, което сега се представя като снимка няма нищо общо.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Виждам, че на декларационната карта има изходящ номер на НИПК, който е от 1992г., а посоченото в тази карта писмо е от 1984г.

АДВОКАТ Г. - Оспорвам тази снимка, не съдържа необходимите атрибути, а освен това от обясненията на моята доверителка и третия етаж е на друг собственик

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката писмени доказателства, съгласно опис в молба на л. 74 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника в днешното съдебно заседание писмо от Министерството на културата изх.№ 0800-1580(1) от 26.11.2014г. и копие от декларационна карта на паметник на културата, рег.№ 200, инв.№1084/92.

 

Съдът констатира, че от приетото като доказателство писмо от директора на Национален институт за недвижими културно наследство към Министерство на културата може да се направи извод, че извършеното картотекиране на сградата, удостоверено с представеното в днешното съдебно заседание доказателство е осъществено въз основа на писмо № 2278/14.06.1984г. на НИПК, доколкото директора на НИНКН се позовава именно на това писмо. Същото не се намира по делото, а предвид обстоятелството, че по делото са налице противоречиви доказателства относно статута на сградата като паметник на културата, съдът счита, че следва да задължи ответника да представи копие от посоченото писмо, както и други доказателства, които представляват правопораждащ юридически факт, определящ статута на процесната сграда като паметник на културата. В случай, че такива доказателства не се намират в общината, указва на страната, че следва да бъдат събрани по реда на чл. 192 на ГПК от третото неучастващо по делото лице. Поради изложено

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от днес да представи по делото писмо № 2278/14.06.1984г. на НИПК, както и всякакви други писмени данни, от които може да се установи дали и кога сградата е определена като паметник на културата, независимо дали е с национално или местно значение.

Ако общината има данни, че основанието е отпаднало, да представи доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.02.2015г. от 10.10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: