ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,07.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На седми октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1301 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат Г., надлежно упълномощена представя пълномощно

За ответника - кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованите страни Д.А.К., К.И.К., Х.Н.К. и Т.К.В.,редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

Съдът, на осн. чл. 144 от АПК, във вр. с чл.141 от ГПК, УКАЗВА на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89  в размер от 50 до 300лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №1122/30.04.2014г. издадена от кмета на Община Бургас, с която на жалбоподателката е заповядано в срок от 6 месеца да извърши ремонт на покрива и отвеждане на повърхностните води, както и извършването на ремонтните дейности, които да се съгласуват с Министерство на културата по реда на чл.83 и чл.84 от ЗКН. В срок от 9 месеца да представи конструктивно обследване от проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Конструкции”. В същия срок от 9 месеца да представи проект, с който да са предвидени удачни места за климатиците и подмяна на дограмата, а в срок от 2 месеца да бъдат изместени климатиците на предвидените места. Сградата е собственост на жалбоподателката и е с административен адрес гр.Бургас, ул.Войнишка №20.

 

АДВОКАТ Г. - Поддържам жалбата. Моля да приемете представените писмени доказателства.

С оглед становището на ответника ще направя и други доказателствени искания. Моля да ми дадете възможност да представя и другите нотариален акт, на другите собственици на сградата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да приемете преписката, както и представените доказателства.

Въпрос на СЪДА към юрисконсулт Р. – Коя от тези сгради, посочени в извадката на актуализирания списък на архитектурните паметници в гр. Бургас към протокол № 35/13.12.1988г. приемате, че е процесната?

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Така, както е описано в заповедта - ул.Войнишка №20, тъй като тези протоколи, протоколите са от 1988 г., Може би трябва да поискаме доказателства от самото Министерство на културата, относно идентификацията на сградите, във връзка с разминаването. Ако ми бъде дадена възможност ще поискам такава документация от Министерството на културата.

АДВОКАТ Г. - Възражението ми е в тази насока. Оспорвам представените списъци и протокола, оспорвам тяхната относимост като статут за паметник на културата. Това не са доказателства за категоризиране на тази сграда. Още повече, че към закона за сгради на културата до 2012г. са действали две Наредби от 1998-1999г. и дали въобще е извършена някаква процедура. Представените от нас удостоверения са след датата на тези списъци и моля да задължите ответната община да представи доказателства, че са изпълнени изискванията на чл.73 от Закона за културното наследство по сега действащия закон и също така, че са спазени изискванията на §10, §11 и §12 от този закон. Визирам, че има срокове, които трябва да се правят в службата по вписвания, да се регистрират в службата по вписване заварените паметници на културата и прочие процедури.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателката писмени доказателства, удостоверение ИД-05-00-201/23.07.1996г от Исторически музей Бургас, удостоверение № ИД-05-00-396/17.08.1989г., нотариален акт за собственост на недвижим имот придобит по завещание№ 137, том ХІІ, дело 6388/1975г. от 29.10.1975г., нотариален акт за покупка на недвижим имот чрез общинския народен съвет №97, том V, дело 2139/1976г. от 07.12.1976г., съобщение за задължения за ТБО и данък недвижими имоти за 2014г.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.2 от делото.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателката най-късно до следващото съдебно заседание да представи по делото доказателства във връзка с твърдението, че сградата е собственост на нея и на заинтересованите лица, като й УКАЗВА, че по делото се намират само дава нотариални акта, в които се сочи собствеността на Д.А.К..

ЗАДЪЛЖАВА ответника, също най-късно до следващото съдебно заседание да представи доказателства, от които да се установява, че сградата, която е предмет на обжалваната заповед, е единична архитектурно строителна недвижима културна ценност, с категория „Местно значение”, както твърди в мотивите на заповедта, като УКАЗВА на ответника, че от представения с преписката протокол № 35/13.12.1988г. на архитектурна комисия при Експертен съвет към НИПК и приложените към него извадки от списък - обобщен актуален списък на паметниците на културата, не може да бъде направен извод, че процесната сграда, индивидуализирана само с нейния административен адрес, е сграда сред описаните в тези документи.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.12.2014г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: