ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 18.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети септември                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1301 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За оспорващия Областен управител на Област с административен център гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. А. – представя пълномощно.

За ответника Общински съвет Поморие - редовно уведомен, не се явява представител.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от Общински съвет Поморие с вх. № 5360/30.05.2013 г. – Правилник за организацията и дейността на Общински съвет–Поморие, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация, както и цялата документация по приемане на Решение № 578 по т. 50 от дневния ред и отразено в Протокол № 24/25.04.2013 година.

 

По хода на делото:

 

Юк. А.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА оспорването на Областния управител на област с административен център Бургас на Решение № 578, прието по т. 50 от Дневния ред на заседание на Общински съвет Поморие и отразено в Протокол № 24/25.04.2013 година със следното съдържание: „На основание чл. 24а, ал. 4 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет - Поморие определя следното условие за разпределяне броя таксиметрови автомобили между превозвачите, а именно превозвачът и данъчно задълженото лице да са регистрирани на територията на Община Поморие”.

 

         Юк. А.: Поддържам заповедта на Областния управител на област с административен център гр. Бургас. Същата считам за законосъобразна. Моля да приемете административната преписка. Нямам други доказателствени искания. Моля, да се приключи събирането на доказателствата и да се даде думата по същество.

 

По доказателствата, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както тези представени с писмо вх. № 5660/30.05.2013 г.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на делото по същество.

 

         Юк. А.: Моля,   моля да постановите решение, с което да отмените решение на Общински съвет - Поморие като незаконосъобразно по мотиви, съдържащи се в заповедта на Областния управител, която считам за правилна  и законосъобразна.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: