ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.03.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесети и седми март                        две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1300 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Н.Т. се явява лично и с адвокат Н..

За ответника- Държавен фонд „Земеделие” не се явява представител, редовно уведомен. Депозирана е писмена молба с искане да се даде ход на делото в отсъствие на представител на ответната страна.

Явява се вещото лице К.Т..

Явява се свидетелят Г.П..

 

Адвокат Н. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Сне се самоличността на свидетеля както следва:

Г. С. П., роден на ***г. в гр. Бургас, българин, български гражданин, без родство със страните, с висше образование. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината.

 

Свидетелят П. на въпросите на адвокат Н.: Изпълнявам длъжността началник на отдел към Дирекция „Безопасност на храните” Бургас. Към 2012 г. също работех там. На 31.07.2012г. г-н Т. е депозирал молба до ОДБХ Бургас, за издаване на документ, че службата не може да му предостави ушни марки, иска да му бъде издаден документ за недостиг на ушни марки за дребни преживни животни- ДПЖ, за да му послужи този документ пред разплащателна агенция ДФ ”Земеделие” Ямбол. Така е според молбата. Към молбата е приложил и уведомително писмо от регионалния технически инспекторат в Ямбол с изх. 23.07.2013г. На следващия ден на 01.08.2013г. г-н Т. получава писмо от директора на ОДБХ Бургас, д-р К., че към момента има недостиг на налични ушни марки за ДПЖ и при първа възможност, при получаване същите ще бъдат разпределени за идентифициране на животните, с тези ушни марки, негова собственост. Към този момент в ОДБХ нямахме количествата ушни марки необходими за идентифицирането на животни. Към 2012г. официален орган за идентификация и въвеждане на данни за животните е Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ). Ушните марки се предоставяха от Централното управление на БАБХ със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. След това ние ги разпределяме по официалните лекари, отговорни за животните в област Бургас. Съгласно заповед на изпълнителния директор с № РД 11-961/27.07.2012г., ушни марки се разпределят от централния склад на БАБХ по негова изрична заповед. Електронните ушни марки се поставят само на животни на бенефициенти, които кандидатстват за плащане по ДФ „Земеделие”, а доколкото знам той, г-н Т. е бенефициент. Със заповед на зам. изпълнителния директор на БАБХ от 04.10.2011г. е разпоредено ОБДХ Бургас да получи 200 бр. електронни ушни марки за ДПЖ. След получаването им в ОБХД Бургас, необходимото количество е разпределено в Созопол при д-р А. Щ., официален ветеринарен лекар за община Созопол. Той има ангажимента за разпределение на марките по обекти, в случая и на г-н Т. за извършване на маркировка и въвеждане на данните за информираната система на БАБХ. Интегрирана информационна система е „Вет Ис”. Не си спомням да съм разговарял с д-р Щ. за липсващи ушни марки през 2012г., възможно е г-н Т. да се е обаждал по телефона, но в какъв момент и кога, не мога да отговоря. Писменият сигнал е подаден към ОДБХ. Нямам информация дали за същата година по програма ДИНИМИС е било спряно финансирането на г-н Т. въз основа на същата проверка, защото това е от компетенцията на ДФ „Земеделие” и от компетенцията на земеделските служби.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

СЪДЪТ пристъпи към изслушване на вещото лице изготвило съдебно-техническа експертиза.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

К.Я.Т., на 49 г., българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Т.- Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Вещото лице Т. на въпросите на адвокат Н.: В случая господинът подава заявление за определен брой ушни марки, Агенцията по безопасност на храните, която е разпределител на ушните марки, ще запази заявлението и ще разпореди след получаването им да се получат за съответния собственик бройката ушни марки. Няма отписване на животни в този случай, защото той заявява не само в БАХБ, а трябва да се заяви и в областна дирекция на ДФ „Земеделие”. И двамата лекари казаха, че са разговаряли по телефона за заявяване на липсващи ушни марки. Д-р Щ. и д-р Д. са получили обаждане от г-н Т., той е подал информация, че липсват ушни марки. Говорим за периода преди проверката, но е било необходимо за този период да се направи заявление както до Агенция за безопасност на храните - писмено заявление, така и до Областната дирекция на ДФ „Земеделие”. Това е изискване, което е трябвало да се спази. Обслужващият лекар носи отговорност за разпределение на ушните марки. Той кореспондира с Агенцията по безопасност на храните. Тези марки се предават на доктора. Те там си имат определени изисквания. В Агенцията по безопасност на храните кореспондират със съответните лекари и в случая лекарят е трябвало да подаде тази информация. Господин Т. се обажда на лекаря, лекарят се обажда на Агенцията.

Адвокат Н.- Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническа експертиза и определя на вещото лице К.Т. за положения труд възнаграждение в размер на 300 лв., платимо от внесения предварителен депозит.

 

 

Адвокат Н. - От отговорите на вещото лице и на свидетеля установих, че моят клиент е получил разплащане по програма на ДИНИМИС по същите констатации през 2012г., които по настоящия случай са дали основание за отказ от ДФ „Земеделие”. На базата на една и съща констатация по едната програма са платени, а по другата не. Моля да изискате в заверени копия от документите от Областна дирекция по Безопасност на храните Бургас, всички документи, посочени в писмо изх.№ 258/20.03.2015г., приложено в експертизата. Моля да ми предоставите срок да представя молба по чл.192 от ГПК до трето неучастващо лице за представяне на доказателствата.

 

Господин Т. – Когато дойдоха на проверка от ДФ „Земеделие”, те дойдоха юли месец, през лятото, юли месец на 2012г., дойдоха на проверка и всичко беше наред, но понеже марките ги нямаше, направих молба до ДФ „Земеделие”, че марките са паднали. Към м.ноември, когато се плащаше по другата програма, ние получихме парите, А аз не получавам, проверих, че не са преведени парите, ходих, питах и накрая ми казаха „Търси си правата в съда”.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл. 192 от ГПК, Областна дирекция по безопасност на храните- Бургас да представи в 7-дневен срок от съобщението, заверени преписи от документите, описани в писмо изх.№ 258/20.02.2015г., а именно: заверени копия на молба от Д.Н.Т. с вх. №4847-К / 31.07.2012 г. при ОДБХ- Бургас, писмо до Д.Н.Т. с изх. №1388/01.08.2012г., заявление от Д.Н.Т. с вх. №4080/01.11.2012г. при ОДБХ-Бургас., придружително писмо до изпълнителния директор на БАБХ с изх. №2263/02.11.2012 г., заповед № РД 11-961/27.07.2012 г. на изпълнителния директор на БАБХ и заповед №РД 11-1168/04.10.2012г. на заместник-изпълнителния директор на БАБХ.

УКАЗВА на жалбоподателя да представи в 3-дневен срок от днес писмена молба съобразно изискванията на чл. 192 от ГПК за връчване на третото лице.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.06.2015г. от 10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: