ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1300 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Н.Т. се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощен.

За ответника- Държавен фонд „Земеделие” не се явява представител, редовно уведомен.

Явява се свидетелят Д.Ц..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от ответника, с искане да се даде ход на делото в отсъствието на негов представител. С молбата е направено искане за допускане на съдебно-техническа експертиза

 

Адвокат Н. - Моля да дадете ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

 

Адвокат Н. – Не възразявам на направеното искане за експертиза, но моля експертизата да не работи само на основата на доказателствата, а и да се съобрази, с гласните доказателства, които ще се ангажират в днешното съдебно заседание и в следващото заседание, защото със свидетелските показания ще установим какво е установено при физическата проверка на животните. Установява се, че доверителят ми притежава близо седемдесет и няколко ушни марки и на това основание му се отказва, но държавата е тази която трябва да му осигури тези ушни марки. Няма как да сложат тези марки, след като държавата не ги е осигурила. Но това може да се установи само с гласните доказателства на свидетеля, който е ветеринар и друго лице - свидетел от Областна дирекция по безопасност на храните, които ми заявиха, че ако не са призовани по надлежния ред не могат да присъстват. В тази връзка моля да бъде призован свидетеля Д.Д. в с.Извор и д-р П.. С разпита на д-р Г.П. ще установим, че към момента на исканията за търсене на марките, същите не са били предоставени от държавата. Оттеглям искането за разпит на Д.Д. и моля да бъде призован д-р П., на адреса на Агенция за безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните гр. Бургас, ул. Хан Аспарух № 36. Няма да поставя други задачи съм съдебно-техническата експертиза, освен да се съобрази с гласните доказателства събрани от свидетелите.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата на Държавен фон „Земеделие” с вх.№9453/11.12.2014г. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице К.Я.Т..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300лв. платим от ответната страна в 7-дневен срок от съобщението.

УКАЗВА на вещото лице при изготвяне на заключението да съобрази и събраните по делото писмени и гласни доказателства.

ДОПУСКА до разпит лицето д-р Г.П., който да бъде призован на посочения от пълномощника на жалбоподателя адрес.

ОТМЕНЯ определението от 03.10.2014г., с което е допуснат до разпит, в качеството на свидетел д-р Д.Д..

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на явилия се свидетел, на когото сне самоличността както следва:

Д.М.Ц., роден на ***г. в гр. Русе, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. Васил Левски № 8, вх.Б, ет.4, ап. 30. българин, български гражданин, женен, неосъждан. предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

Свидетелят Ц. на въпросите на адвокат Н.: Работя в Държавен фонд „Земеделие”, в отдел технически инспекторат Ямбол, на длъжност старши експерт. Задълженията ми като старши експерт основно се състоят в това, да извършвам проверки на място на подадени заявления за подпомагане по различни схеми. В стопанството на жалбоподателя извършихме проверка на 12.07.2012г. По време на проверката която извършихме на място беше за заявени животни за подпомагане, при което констатирахме следното, нали мога да прочета, какво точно сме констатирали: заснети ушни марки с фотоапарат на 204 бр. овце и кози, които са от списъка за подпомагане, допълнително без ушни марки са преброени 68 овце и четири кози, като в стопанството са открити още 7 животни с ушни марки, които не са от списъка за подпомагане. Общо в стопанството се отглеждат 283 овце и кози в момента на проверката. Заявени са 294 бр., от тях са открити 204бр. От заявените за подпомагане са 294 бр., открити са с ушни марки 204. Има седем животни, които не са в списъка за подпомагане. Господин Т. не направи възражение, защото на място не може да се направи възражение. То се прави след като получи контролния лист, в рамките на 15 дни след като получи документа. Проверката се извършва съвместно с бенефициента. Беше ни обяснено, че за тези животни, които са без ушни марки не са му пристигнали ушните марки. С ушните марки се доказва, че животното е към стопанството на бенефициента, че са негова собственост. Номерът на ушната марка трябва да съответства на номера в подаденото заявление за подпомагане.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат НЕЙКОВ – Нямам други искания по доказателствата на този етап.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.03.2015г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведомят свидетелят и вещото лице, след внасяне на предварителния депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: