ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1300 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Н.Т. се явява лично и с адвокат Н., надлежно упълномощен.

За ответника- Държавен фонд „Земеделие” не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат Н. - Няма процесуални пречки - моля да дадете ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Д.Н.Т. против уведомително писмо с изх.№ 02-020-6500/257 от 28.03.2014г. на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”-разплащателна агенция. По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Н.- Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с преписката писмени доказателства. Моля да призовете и разпитате като свидетел лицето, което е извършило фактическата проверка- Д.М.Ц. и ветеринарния лекар д-р Д. Д., който обслужва района на с. Извор, който ще доведем в следващото съдебно заседание. Първият свидетел е служител на ДФ „Земеделие” от Ямбол. В издадения от него документ се твърди, че има липсващи марки по животните. С въпросното писмо е формиран на практика мълчалив отказ. От проверката на г-н Ц. е посочено, че животните с марка са общо 294, а са установени 70 и няколко животни без ушни марки, което е и основание да не му се полагат помощи от националните доплащания, и още определен брой животни, на които установените ушни марки не кореспондират с тези, които жалбоподателят е заявил. В хипотезата сме за форсмажорни обстоятелства. Тази ушна марка не е закрепена трайно за животните. Тези ушни марки държавата трябва да ги предостави на земеделския производител, въртим се в параграф 22. Държавата не дава марки, той не ги слага, и после стопанина го глобяват, че животните нямат марки. Тези данни са посочени на л.80 в преписката, стр.2, от заявка № ПнМ 210802 е посочено, че са открити 204 животни, че 90 не са открити, а се изброяват още 72 и 7 животни, на които ушните марки не са включени в списъка от липсващите животни. Искането ми за разпит на това лице е за да изчистя правния спор и за наличието на форсмажорни обстоятелства. Той е следвало да получи тези марки от държавата, а държавата не ги е предоставила. Искам да изслушаме свидетелите и евентуално в следващото съдебно заседание, с оглед становищата на свидетелите, да поискам експертиза, дали са налични животните, както е по списък с електронна ушна марка.

Жалбоподател Т.- Когато ми правиха проверката, беше по програма „ДЕМИНИС”. Всички животни бяха налице, на някои са им паднали марките и те ми казаха да направя молба.

Адвокат Н.- Моля да изискате официален документ от ответника или моля да ни бъде дадена възможност да ни се издаде съдебно удостоверение, с което да се снабдя с друго такова от ДФ”Земеделие”, за което е извършено плащане, и съответно за което после е отказано плащане за същото.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към преписката по издаването на оспорения акт писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Д.М.Ц. и д-р Д. Д., първият от които да бъде призован по месторабота в ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция- гр. Ямбол, а вторият- при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да сочи допълнителни доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.12.2014г. от 11.40г., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: