ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 04.12.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти декември                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1300 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Н.Т. се явява лично и с адвокат Н..

За ответната страна - изпълнителен директор на ДФ „Земеделие” се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо от официалния ветеринарен лекар на Община С., съобразно протоколното определение от предходното съдебно заседание.

 

Адвокат Н.: Моля да бъдат приети представените доказателства. Няма да соча други доказателства, моля да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Л.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства. Няма да соча други доказателства, моля да се приключи събирането на доказателства.

 

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към писмо вх.№10836/03.12.2015г. молба от д-р Петър Пачев официален ветеринарен лекар на Община С. 12 листа декларации с поредни номера от 1 до 296 от 28.02.2012г

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

:

Адвокат Н.: Моля да ни дадете възможност в разумен срок да представим писмени бележки, като искам само да вметна, че видно от показанията на свидетеля А.Щ., към периода от време, а именно 2012г., лятото на 2012г. нормативните актове уреждащи полагане на ушни марки на отглежданите от земеделските производители домашни животни – овце и кози , ушните марки е следвало да бъдат осигурявани от държавата, в лицето на Официалният ветеринарен лекар след уведомяване за това, че се налага да бъде поставяна ушна марка. Това г-н Т. е направил, уведомил е представяла на държавата д-р Щ., който заяви, че държавата не е предоставил ушните марки и точно в един такъв период е направена проверката от органа, възстановени са съответния брой животни, като много голяма част той ги е отглеждал и са се намирали в стопанството му. На това основание на жалбоподателят не е изплащана субсидия. Считам, че с това си поведение административният орган, отказвайки субсидията, е вменил задължение на доверителят ми. Считам, че по тези причини следва да отмените оспореният административен акт на ДФ „Земеделие” като неоснователен. Претендирам разноски.

Юрисконсулт Л.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Претендирам присъждане на юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото, като правя и възражение за прекомерност адвокатско възнаграждение, с оглед изхода на делото.

 

Жалбоподател Т.: Уважаема госпожо съдия, искам и желая да ми бъде уважен иска пред съда, за това, че с честен и черен труд работих съвестно, но неоснователно бях лишен от субсидии. Моля да ми уважите иска.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалните представители на страните 14-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: