Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                        Дата  13.10.2008 год.                        град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 06.10.2008  година

 в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  П.С.

                                         

Секретар: К.Л.

Прокурор: ………………….

 

разгледа докладваното от съдия С.

адм. дело № 1300 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следното:

 

         Производството се движи по реда на чл.145 и сл. от АПК.

         Предмет на съдебен контрол е Заповед № 07-170/29.07.2008 год. на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” – Бургас, потвърдена с Решение № 12/12.08.2008 год., с която е отказано отпускането на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2008/2009 год., поради обстоятелството, че жалбоподателката е пътувала зад граница през последните 12 месеца, поради което попада в кръга на лицата по чл.11, т.7 от ППЗСП и не са налице условията на чл.2, ал.1 от Наредба № РД-07-5/16.05.2008 год.

         Жалбоподателката не отрича факта, че е пътувала зад граница, но твърди, че е осъществила само едно няколкочасово пътуване зад граница, за което е била подпомогната от свои приятелки и не е заплащала разходите по пътуването. По същество се иска отмяна на оспорената заповед.

         В съдебно заседание жалбоподателката лично поддържа подадената жалба, ангажира допълнителни доказателства.

         Ответникът се представлява от юрисконсулт, който оспорва основателността на жалбата.

         Съдът, след като взе предвид събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

         Жалбоподателката е подала до Дирекция “Социално подпомагане” – Бургас молба-декларация вх. № 07-170/02.07.2008 год. за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2008/2009 год. В тази връзка е била извършена социална анкета, като в съставения за тази цел социален доклад, в неговия раздел ІV, т.6 било вписано обстоятелството, че след извършена служебна справка в ОДП – Бургас, било констатирано, че лицето притежава международен паспорт, като е пътувала зад граница на дата 21.11.2007 год.

         Със Заповед № 07-170/29.07.2008 год., Директор на Дирекция “Социално подпомагане” постановил отказ за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2008/2009 год., като в мотивите за отказа било посочено обстоятелството, че не са налице условията на чл.2, ал.1 от Наредба № РД-07-5/16.05.2008 год., тъй като лицето попада в кръга на лицата по чл.11, т.7 от ЗСП – пътуване зад граница през последните 12 месеца.

         При оспорването по административен ред горестоящият административен орган потвърдил издадената заповед, възприемайки същите фактически и правни доводи.

         Жалбоподателката е осъществила пътуване зад граница до Република Турция – гр.Лозенград, на дата 21.11.2007 год., участвайки в организирана екскурзия, с цена на пътните разходи – 15 лева, които били заплатени от нейна приятелка – св.В.

         Жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.

         На съдебно обжалване в настоящия съдебен процес подлежи първоначалния административен акт, доколкото в хода на оспорването по административен ред, същият е потвърден от горестоящия орган, няма изрична норма, която да предвижда обжалване на акта на горестоящия орган, следователно, съдът следва да вземе предвид и анализира фактическите и правни доводи на Директор на дирекция “Социално подпомагане” и установените от него фактически обстоятелства в развилото се пред него административно производство.

Съгласно Закона за социално подпомагане, социалната помощ се отпуска със заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" или от упълномощено от него длъжностно лице, след преценка на всички данни и обстоятелства, констатирани със социална анкета. Отказите задължително се мотивират и задължително подлежат на обжалване пред директора на съответната Регионална дирекция "Социално подпомагане".

По делото е установено, че жалбоподателката е пенсионерка, вдовица, с единствен източник на доход месечната й пенсия. Административният орган е приел, че тя отговаря на част от изискванията на Наредба № РД-07-5/16.05.2008 год. на МТСП, като единственото обстоятелство, което препятства отпускането на целевата помощ за отопление, е пътуването й зад граница. В този смисъл е и изявлението на пълномощника на ответната страна в производството по съществото на спора. За да откаже изплащане на месечната социална помощ, административният орган се е позовал на разпоредбата на чл. 11, т. 7 от ППЗСП - лицето е пътувало зад граница през последните 12 месеца. Това обстоятелство е безспорно по делото и не се отрича от жалбоподателката. Спорът се свежда до това дали пътуването е било осъществено на собствени разноски.

Съгласно цитираната правна норма, месечна помощ нямат право да получават лица, пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, с изключение на случаите за лечение на заболяване или във връзка със смърт на член от семейството. Забраната се отнася за лица, осъществили задгранично пътуване на собствени разноски - това е смисъла, вложен в съдържанието на посочената норма. Затова при точното й прилагане административният орган следва да установи не само факта на пътуването зад граница, но й обстоятелството дали то е осъществено на собствени разноски. Задължението за пълно изясняване на обстоятелствата по случая се съдържа и в разпоредбата на чл. 26, ал. 6 от ППЗСП, съгласно която при обработване на молбите дирекциите "Социално подпомагане" задължително изискват по служебен ред необходимата им информация от териториалните структури на данъчната администрация, от дирекциите "Бюра по труда", от териториалните управления "Социално осигуряване" и от други държавни и общински институции, както и от физически и юридически лица, като те са длъжни да я предоставят в 14-дневен срок от датата на поискването й. Тези широки правомощия са предоставени на административния орган именно за да изясни всички обстоятелства по преценката на основателността на исканията за отпускане на социална помощ и неупражняването им представлява нарушение на административнопроизводствените правила. Нарушаването на административнопроизводствените правила е съществено и е основание за отмяна на административния акт в случаите, в които това нарушение е повлияло върху съдържанието на акта по същество. Съдът намира, че конкретния случай е именно такъв – ако бяха събрани допълнителни доказателства в тази насока от административния орган, за да се изясни не само факта на пътуването, но и направените за него разходи дали са били извършени от лицето или от трети лица, това би оказало пряко влияние върху акта по същество. Изискването на служебна справка от ОДП – Бургас доказва само факта на пътуването, но от това не следва задължително изводът, че пътуването е осъществено на собствени разноски. Разноските по пътуването като фактическо обстоятелство също подлежи на изследване и установяване от административния орган. В случая административният орган не е положил усилия да установи на какви разноски е осъществено пътуването на жалбоподателката до гр.Лозенград в РТурция. Установи се в хода на съдебното производство, че за това пътуване жалбоподателката не е направила разноски, като същите, предвид краткото пътуване и техния нисък размер от 15 лева, са били заплатени от нейна приятелка – св.В.

При тези обстоятелства съдът приема, че в конкретния случай не са били налице материалноправните предпоставки  на закона за постановяване на отказ за отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2008/2009 год., тъй като независимо от осъщественото пътуване, същото не е било проведено на разноски на жалбоподателката.

За пълнота и прецизност на изложението следва да се отбележи, че съдът не взема предвид мотивите на горестоящия административен орган, съдържащи отбелязване, че жалбоподателката сама е направила разноските по пътуването, тъй като от една страна както се посочи този акт не е предмет на настоящия съдебен контрол, а от друга страна този въпрос е следвало да бъде изяснен от директора на Дирекция “Социално подпомагане”, който очевидно е приел, че е осъществено пътуване на собствени разноски.  

Оспорената Заповед № 07-170/29.07.2008 год. е постановена при съществено нарушение на процесуалните правила, довело и до неправилно приложение на материалния закон, поради което следва да бъде отменена.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.172, ал.2, предл.2-ро от АПК, съдът

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 07-170/29.07.2008 год. на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Бургас, потвърдена с Решение № 12/12.08.2008 год. на Директор на Регионална дирекция “Социално подпомагане” – гр.Бургас, с която е отказано отпускане на целева помощ за отопление за сезон 2008/2009 год. в полза на Д.И.П. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                   СЪДИЯ:…………….