ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 20.09.                                                                          град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети септември                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1300 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,10 часа се явиха:

За жалбоподателя „Волта 2000“ ЕООД – редовно уведомен, не се явява представител.

          За ответника – кмет на община Несебър - редовно уведомен, се явява юк. Н., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Н.: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Волта 2000“ ЕООД, с ЕИК по Булстат 115779188, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив район Северен, ул. „Полковник Бонев“ № 4, ет. 4, ап. 5, представлявано от Б.И.Д., против заповед № 691/11.05.2017 г. на кмета на община Несебър,  с която е наредено да бъде премахнат установения незаконен преместваем обект „Слънцезащитно съоръжение“ с приблизителни размери 28.50/7.50 м. и височина  4.00 м., находящо се в ПИ  51500.505.329 – улица по КККР на гр. Несебър, функционално свързан към сграда с идентификатор 51500.505.131.1 и обслужващ самостоятелни обекти с идентификатори по КККР на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас /к.к. Слънчев бряг – изток/ 51500.505.131.1.50 и 51500.505.131.1.56.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

юк. Н.: Оспорвам изцяло така подадената жалба като неоснователна. Моля да приемете административната преписка.

Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът намира, че следва да даде указания на жалбоподателя да ангажира доказателства с оглед твърденията си в жалбата.

Ето защо и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка доказателства.

Указва на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 АПК, че следва да ангажира допълнителни доказателства, респективно да направи доказателствени искания за изясняване на твърденията си в жалбата, включително да поиска извършването на съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани в нарочна молба с препис за ответната страна, в 7-дневен срок от уведомяването.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.11.2017 година от 10,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: