ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На шести април                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 12 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Главно управление „СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ” ЕАД (ГУСВ), редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 60 от делото.

 

         Юрисконсулт М.: Нямам възражения по хода на делото.       

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства.

         Констатира се фактическа грешка в обстоятелствената част на решението на горестоящия орган, който в мотивите на своя акт е посочил, че процесната декларация е тази с вх.№ 5768/04.06.2013г., която следва да се чете като тази с вх.№ 5764/04.06.2013г., както е посочено в АУЗД и е представена именно тази декларация по делото.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания АУЗД.

 

С оглед изясняване на правнозначимите по делото факти и неговото решаване по същество, съдът намира за необходимо на жалбоподателя да бъдат дадени допълнителни указания относно представяне на доказателства, посредством които да се установи, че процесният имот, спрямо който са определени публичните задължения е станал обект на възлагане на трето лице от публичен изпълнител, в какъвто смисъл са наведените в жалбата възражения, с които страната обосновава недължимостта на публичните задължения. В тази връзка съдът КОНСТАТИРА, че представените по делото съдебни актове, както и актове на частен съдебен изпълнител са неотносими към настоящото дело, тъй като касаят имоти, които са различни от процесния имот.

На основание изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок считано от уведомяването да представи по делото доказателства, посредством които да установи, че процесният имот деклариран с декларация в Община Бургас по чл.14 от ЗМДТ с вх.№ 5764/04.06.2013г. е бил обект на възлагане от страна на частен съдебен изпълнител на трето лице.

 

Съдът КОНСТАТИРА също така, че административната преписка не е приложена в нейната цялост, като в тази връзка съдът установи, че ответната страна не е представила по делото доказателства, посредством които да се установят извършените от страна на Община Бургас услуги включени в таксата „Битови отпадъци” за процесните 2013г. и 2014г., както и съдът КОНСТАТИРА неяснота относно начинът по който са определени публичните задължения. В тази връзка намира за необходимо на ответната страна да бъдат дадени указания в тази насока, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото писмени доказателства, посредством които да се установи извършването на дейностите включени в услугата за ТБО, както и да представи доказателства, възможно и под формата на справка, за начина по който са определени публичните задължения.

 

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 14.09.2015г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: