ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,23.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и трети януари                      две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 12 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дорина и фамилия” ООД не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника- директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт Й..

 

Юрисконсулт Й. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

СЪДЪТ констатира, че не са извършени допуснатите съдебни експертизи. Вещите лица не са уведомени за поставените задачи, поради неплащане от страна на жалбоподателя на определените предварителни депозити. С протоколно определение от предходното съдебно заседание са дадени указания на последния за своевременно заплащане на определените депозити, като съобщението за тези указания е връчено лично на управителя Д.Й. на 10.11.2014г.

 

Юрисконсулт Й.- Считам, че жалбоподателят е дезинтересиран от доказване на твърдението си в жалбата и моля да се приключи събирането на доказателства, а определението, с което е допусната съдебно-техническа експертиза и съдебно-икономическа експертиза да бъде отменено.

 

СЪДЪТ, с оглед задължителните указани на ВАС, дадени с отменителното решение, намира, че следва да се предостави още една възможност на жалбоподателя да заплати определения предварителен депозит, поради което следва да се насрочи друго заседание за събиране на доказателства. Жалбоподателят следва да бъде уведомен, че при невнасяне на депозита ще бъде отменено определението на съда, с което експертизите са допуснати и делото ще бъде решено съобразно събраните до момента доказателства, а за неоснователно причиняване за отлагане на делото същият ще бъде санкциониран. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 24.04.2015г. от 11.20 ч., за които дата час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на жалбоподателя да заплати в 7-дневен срок от съобщението определения предварителен депозит за допуснатите експертизи, като в противен случай ще бъде отменено определението, с което експертизите са допуснати и делото ще бъде решено съобразно събраните до момента доказателства, а за неизпълнение на тези указания ще бъде наложена санкция.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: