ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,01.07.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На първи юли                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 12 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Дорина и фамилия” ООД не се явява представител, редовно уведомени.

За ответника- Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП се явява юрисконсулт Й., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

 

Юрисконсулт Й. – Моля да ми дадете възможност да представя допълнителни доказателства, свързани с реалното изпълнение на процесните фактури, включително и доказателства за кадровата обезпеченост за извършване на въпросните услуги.

 

СЪДЪТ, с оглед задължителните указания на Върховния административен съд, дадени с решение № 17448/27.12.2013г. по адм.д. № 4785/2013 г.,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по следните задачи: изпълнени ли са на място процесните СМР и по какъв начин са документирани; коя фактура към кой от представените протоколи обр.19 се отнася и включен ли е протокола в предмета на договора; каква техника и кадрови ресурс биха били необходими за извършване на спорните услуги; имал ли е доставчикът потенциалната възможност да извърши фактурираното СМР; разполагал ли е същият със собствен или нает инструментариум и тежка механизация; с какъв персонал е разполагал и какви са професиите и квалификациите на същия; естеството на фактурираните услуги изисква ли използване на строителни материали и какви, както и за чия сметка е договорено да бъдат същите; доказано ли е закупуването на строителни материали от ревизираното лице или от доставчика и влагането им в обекта.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице З.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението.

ДОПУСКА на основание чл. 171, ал.2 АПК, вр. §2 от ДР на ДОПК извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след проверка в счетоводството на жалбоподателя и на преките доставчици, да даде заключение относно изпълнението на услугите, отразени в процесните фактури, направените разходи за тях, вкл. за доставените материали, за транспорта, съхранението и използването им, както и извършените разплащания по тях и отчетените от доставчиците приходи от тези услуги.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Т.Д..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 350 лв. платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението.

ПРЕДОСТВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства относно релевантните обстоятелства, в т.ч. относно изпълнение на услугите и доставка на материалите, транспорта и съхранението на същите, както и на ответника по жалбата да ангажира посочените доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2014г. от 11.30 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведомят вещите лица, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: