ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 08.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми април                                       две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 12 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Дорина и фамилия” ООД, редовно призован, представител не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Й., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод Решение № 17448/27.12.2013 г., постановено от Върховен административен съд по административно дело № 4785/2013 г. по описа на съда. С цитирания съдебен акт частично е отменено Решение № 207/26.01.2013 г., постановено от Административен съд – Бургас по административно дело № 352 по описа за 2012 г., като делото е върнато на Административен съд – Бургас за ново разглеждане в посочената в диспозитива на решението част, като е указано при новото разглеждане да бъдат изпълнени указанията, дадени в мотивната част на решението. С цитирания съдебен акт на Върховен административен съд решението на Административен съд – Бургас е оставено в сила в останалата му част.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания.

 

С оглед заявеното от процесуалния представител на ответника становище и по доказателствата, съдът намира за установено следното:

В докладвания от съда съдебен акт на Върховен административен съд е указано, че в настоящото производство е наложително извършването на подробен и задълбочен анализ, който следва да се извърши след изслушване на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи. В същите мотиви е указано, че въпросните експертизи следва да проследят изпълнени ли са на място СМР и по какъв начин са документирани; коя фактура към кой от представените протоколи образец 19 се отнася и включен ли е предметът на протокола в предмета на договора; каква техника и кадрови ресурс биха били необходими и достатъчни за извършване на спорните услуги; имал ли е доставчика потенциална възможност да извърши фактурираните СМР – разполагал ли е същият със собствен или нает инструментариум и тежка механизация; с какъв персонал е разполагал и какви са професиите и квалификациите на същия; естеството на фактурираните услуги изисква ли използването на строителни материали, както и за чия сметка е договорено да бъдат същите; доказано ли е закупуването на строителни материали от ревизираното лице или от доставчика и влагането им в обекта; отчел ли е доставчикът приходи от услугите; има ли разплащане по фактурите и по какъв начин е извършено?

С оглед така указаните процесуални действия, съдът намира за необходимо - с оглед липсата на процесуален представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, с нарочно определение да укаже на същия възможността да ангажира изготвянето по настоящото дело на указаните от Върховен административен съд съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи, които освен на въпросите указани от Върховен административен съд, да отговорят и на други такива, поставени от жалбоподателя.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя възможността му да ангажира с цел доказване на заявените от него твърдения на съдебно-техническа и съдебно-счетоводна експертизи, които да отговорят на подробно формулирани от него въпроси, относими към предмета на доказване.

Във връзка с горното указание, съдът ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок считано от датата на получаване на съобщението, в който срок същият следва да представи по делото нарочни писмени молби с формулирани конкретни въпроси към съдебно-техническата и съдебно-счетоводната експертизи.  В случай, че в указания срок от страна на жалбоподателя не бъдат формулирани такива въпроси, настоящият съдебен състав в изпълнение на задължителните указания на Върховен административен съд ще назначи указаните експертизи, на които ще постави въпросите указани от Върховен административен съд.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.07.2014 г. от 14,20 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: