ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 09.07.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На девети юли                                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 12 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - В.М.Т., редовно призован,  не се явява и не изпраща процесуален представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на РДНСК гр. Бургас - югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

В съдебна зала се явява вещото лице С.И..                                          

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед така изразеното становище и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 01.07.2013 г. т.е., в седмодневния срок по чл. 199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се изслуша вещото лице.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличността както следва:

С.Ж.И. – *****, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът като взе предвид представеното писмено заключение и поради липсата на формулирани въпроси към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.И. по изготвената съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед заявеното становище от процесуалния представител на ответника и поради липсата на формулирани доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да оставите в сила постановената заповед като правилна и законосъобразна. Налице е безспорно установен незаконен строеж, който подлежи на премахване, в който смисъл е процесната заповед. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: