ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На дванадесети март                                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 12 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - В.М.Т., редовно призован, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на РДНСК гр. Бургас - югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на юрисконсулт К. и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от В.М.Т. против Заповед № ДК-02-ЮИР-254/23.11.2012 г. на Началник на РДНСК гр. Бургас - югоизточен район, с която е разпоредено да бъде премахнат установен незаконен строеж, съставляващ „Двуетажна масивна сграда”, изграден в местността „Ченгене скеле”, в землището на гр. Бургас.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че в сезиращата съдът жалба е формулирано доказателствено искане да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, която да установи дали посочената в процесната заповед сграда съставлява масивна такава или е сглобяема (преместваема).

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка в нейната цялост от административния орган.

По направеното искане не се противопоставям.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с приложените по делото писмени доказателства и след оглед на място да отговори на въпроса, формулиран в сезиращата съдът жалба, а именно: дали посочената в процесната заповед сграда съставлява масивна такава или е сглобяема (преместваема)?

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-техническа експертиза, в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, като в указания срок следва да представи по делото платежен документ удостоверяващ плащането му.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по така допуснатата съдебно-техническа експертиза С.И., който следва да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесения депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.05.2013 г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: