ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

№786

 

гр.Бургас, 04 май 2012 г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на четвърти май, през две хиляди и дванадесета година, в състав:

     СЪДИЯ:

      ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

като разгледа адм.д. № 12 по описа за 2012г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е по реда на чл.197 и сл. от АПК.

            Жалбоподателят С.Н.А. в качеството си на ЕТ „Моллов – ИППМП – д-р С.А.”, ЕИК 147214186, със седалище и адрес на управление: гр.*** е оспорил Заповед № РД-09-56 от 26.08.2011г. на Областен управител на област Бургас, с която е оставена без разглеждане по същество жалба на С.Н.А. в качеството си на ЕТ „Моллов – ИППМП – д-р С.А.” против Заповед № РД-09-142/24.03.2011г. на кмета на община Камено и е прекратено административното производство, образувано по жалба вх.№ 08-00-389/18.05.2011г. Иска се съдът да отмени обжалваната заповед и да разгледа по същество искането за отмяна на Заповед № РД-09-142/24.03.2011г. на кмета на община Камено.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, от фактическа страната намира следното:

Съгласно Протокол от 22.03.2011г. (л.13), комисия, назначена със Заповед № РД-09-120 от 14.03.2011г. на кмета на Община Камено е провела търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на имот – публична общинска собственост, предназначен за стоматологичен кабинет, находящ се в поликлиника в гр.Камено, а именно: стоматологичен кабинет №22 с площ от 17,16 кв.м.  

            Със Заповед № РД-09-142 от 24.03.2011г., на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.75 от НРПУРИВОС и резултатите от проведения търг, кметът на Община Камено е определил жалбоподателя в качеството му на ЕТ „Моллов – ИППМП – д-р С.А.” за спечелил търга за кабинет №22, находящ се в поликлиника гр.Камено с месечен наем в размер на 1 746,94 лв. с включен ДДС.

Заповедта на кмета е била обжалвана (л.8) пред областен управител на област Бургас от спечелилия кандидат – д-р С.Н.А. с твърдения, че същата е издадена в противоречие с административноправни и материалноправни разпоредби и с искане за частична отмяна.

С процесната Заповед № РД-09-56 от 26.08.2011г. (л.5), областният управител на област Бургас е приел, че жалбоподателят няма правен интерес от обжалването, поради което жалбата е процесуално недопустима и е оставил същата без разглеждане.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

            Жалбата е подадена в срок от надлежно легитимирано лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

            Оспорената заповед е издадена в надлежна писмена форма, от компетентен за това орган – областен управител.

            За да приложи реда по чл.197 и сл.от АПК, съдът изходи както от съдържанието на сезиращата административният орган жалба, така и от диспозитива и мотивите на оспорения административен акт.

            Производството по реда на чл.197 и сл. от АПК е по жалба срещу изричен отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт. Предмет на производството е само наличието или липсата на предпоставките за произнасяне от административния орган по направено искане, а не и по съществото на искането, което става с административния акт.

Съгласно разпоредбата на чл.27, ал.2, т.5 от АПК административният орган проверява предпоставките за допустимост на искането, една от които е наличие на правен интерес на заявителя, привлечените и встъпилите граждани и организации. В случая, от представените по делото доказателства и от оспорената по административен ред Заповед № РД-09-142 от 24.03.2011г. на кмета на Община Камено безспорно се установява, че последната поражда положителни правни последици за жалбоподателя – определен за спечелил търг за наем на помещение в поликлиника, в което да упражнява стоматологична практика. Следва да се уточни, че самият жалбоподател е извършил целенасочени волеви действия за постигане на резултата материализиран в заповедта на кмета. При обявяване на търга д-р С.А. е имал възможност да избере да се яви или не, а след като се е явил, макар и чрез упълномощено лице, е участвал докрай, като последен е предложил наемна цена, с която е печелил наддаването. В тази връзка единствено възможното решение на кмета е да издаде заповед с мотиви и диспозитив, съгласно които участникът предложил най-висока наемна цена печели търга в който участва – за процесния кабинет №22 в поликлиниката в гр.Камено.

С оглед на горното, съдът намира, че правилно областният управител е преценил, че в конкретния случай не е налице правен интерес от оспорването, а подадената до него жалба е недопустима. Наличието на правен интерес е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните, за които административният орган следи служебно и при липса на такъв, съгласно разпоредбата на чл.88, ал.1, т.3 вр. с чл.88, ал.2, изр.второ от АПК, жалбата и протестът се оставят без разглеждане, а производството се прекратява.

            Мотивиран от горното и на основание чл.200, ал.1, пр.І-во от АПК, Административен съд - град Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.А. в качеството му на ЕТ „Моллов – ИППМП – д-р С.А.”, ЕИК 147214186, със седалище и адрес на управление: гр.*** против Заповед № РД-09-56 от 26.08.2011г. на Областен управител на област Бургас.

         Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБългария.

 

 

                                                                              СЪДИЯ: