ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 26.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести февруари                              две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. С.Д.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно (К)  дело   номер   12   по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.40 часа се явиха:

 

Страните, редовно призовани, не се явяват и не изпращат представители.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И

ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили възражение и молба от адвокат А.Ж. – пълномощник на ответника, с които се изразява становище по съществото на спора и се ангажират писмени доказателства, предоставя заверени преписи от решения на Софийски районен съд и  Административен съд София-град.

 

ПРОКУРОРЪТ – Да се приемат представените с гражданско дело 711/2008 г. по описа на Бургаски районен съд доказателства. Да се приемат и допълнително представените от адвокат Ж. писмени доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените заверени решения на Софийски районен съд и Административен съд София-град. Поради липса на други доказателствени искания, следва да се приключи събирането на доказателствата и да се даде ход по същество.

 

Предвид тези съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с гражданско дело № 711/2008 г. по описа на Бургаски районен съд и от адвокат А. Ж. заверени копия на решение от 10.03.2008 г. на Софийски районен съд, и решение № 1044/11.08.2008 г. на Административен съд София-град.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход по същество:

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че жалбата е неоснователна и като такава не следва да бъде уважена. Правилно и обосновано Бургаски районен съд е констатирал, че оспорваното решение на Поземлена комисия – Созопол е било постановено от незаконен състав, като комисията е заседавала в състав: председател и двама членове. Съгласно разпоредбите на чл. 60, ал.5 от ППЗСПЗЗ, Бургаски районен съд правилно е постановил своето решение, че така заседавалата работна комисия е некомпетентна и постановения от нея административен акт е незаконосъобразен.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: