ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 16.05.                                

                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 129 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Л.Ш. се явява лично и с адвокат С.П..

За ответника- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ се явява юрисконсулт М.М., надлежно упълномощен.

Явява се свидетелят В.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото писмо с изх. № 01-020-1100/167/27.04.2018г. от пълномощника на ответника, с приложени към него писмени доказателства, както следва: удостоверение изх. № 401/02.04.2018г. от Областна дирекция „Безопасност на храните“ (ОБДХ) Бургас, заявление до директора на ОДБХ Бургас вх.№ 1714/14.04.2011г. от В.Ш., нотариален акт № 199/1993г. на нотариус при Районен съд Бургас, удостоверение за наследници на лицето Л. Д. И., заповед № ВЗ-568/19.04.2011г. издадена от директора на ОДБХ Бургас, констативен протокол № 12/26.04.2011г.  на комисия към ОБДХ, удостоверение за регистрация на животновъден обект № 02-01040/28.04.2011г., протокол за извършен профилактичен преглед от 16.09.2013г., декларация от В.Ш., декларация инвентаризационен опис от 20.04.2014г., както и протокол за извършен профилактичен преглед от 31.08.2014г. Към молбата са приложени също писмо изх.№ 578/29.03.2018г. от директор на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас с 3 бр.справки за дейността на В.Ш..

 

Адвокат П.: Да се приемат представените от ответната страна писмени доказателства.

Юрисконсулт М.: Да се приемат представените доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че представените от ответната страна писмени доказателства са относими към предмета на спора и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото удостоверение изх. № 401/02.04.2018г. от Областна дирекция „Безопасност на храните“ (ОБДХ) Бургас, заявление до директора на ОДБХ Бургас вх.№ 1714/14.04.2011г. от В.Ш., нотариален акт № 199/1993г. на нотариус при Районен съд Бургас, удостоверение за наследници на лицето Л. Д. И., заповед № ВЗ-568/19.04.2011г. издадена от директора на ОДБХ Бургас, констативен протокол № 12/26.04.2011г. на комисия към ОБДХ, удостоверение за регистрация на животновъден обект № 02-01040/28.04.2011г., протокол за извършен профилактичен преглед от 16.09.2013г., декларация от В.Ш., декларация инвентаризационен опис от 20.04.2014г., протокол за извършен профилактичен преглед от 31.08.2014г. и писмо изх.№ 578/29.03.2018г. от директор на Областна дирекция „Земеделие“ Бургас с приложени 3 бр. справки за дейността на В.Ш..

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

В.И.К., роден на ***г. в гр. Карнобат, българин, български гражданин, неосъждан, без родство със страните по делото. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Юрисконсулт М.: Моля да бъдат предявени на свидетеля приложените по делото регистър на пчелните семейства, ветеринарномедицински прегледи и приложени лекарствени средства, налични на л. 110 и л.111 от делото, както и протокол за извършен профилактичен преглед на л. 198 от делото.

 

Съдът предяви на свидетеля посочените от пълномощника на ответната страна документи, приложени на л.110, л.111 и л.198 от делото.

Свидетелят К. на въпросите на юрисконсулт М.: Заявявам, че в предявените ми документи- копие на регистър на пчелните семейства и приложени лекарствени средства на л.110 и л.111 почеркът е мой и положените печати са мои. Протоколът на л.198 от делото е съставен от мен. За мен няма почивен ден. Извършил съм профилактичен преглед на 31.08.2014 г., независимо че е било в неделя. Имам 4 000 пчелни семейства да преглеждам и не ме интересува дали е събота или неделя. Аз съм лицензиран ветеринарен лекар, държавата ми плаща за извършен преглед по 1 лев на семейство. Аз съм частен практикуващ лекар и не гледам работно време, за мен няма делник, няма празник, както и Нова година и Великден. На връх Нова година съм телил крави. Заявявам, че аз съм положил подписите и печатите при извършения преглед, отразени в документа за ветеринарномедицински прегледи. Понякога трудно се различава броят на печатите, когато същите се застъпват. Не си спомням кога са боледували пчелите, но по принцип заболявания рядко се констатират. Не си спомням и не мога да отговоря със сигурност, дали в общия брой на прегледаните 27 семейства, отразени в протокола, са включени и тези 14 нефункциониращи. При констатирано съмнение за заболяване са взети проби за изследване, изпратени са до лаборатория в София и има отговор оттам, от лабораторията и резултатите ги има при мен в службата. Тези, отразени в протокола, сигурно са били за съмнителни заболявания. При такива съмнения за заболявания, същите се базират на това, че нещо не ми е харесало като цяло в пчелното семейство и за да се постави точна диагноза се изчаква малко време. Минало е много време и не помня какви точно съмнения съм имал, но помня, че съм взимал проби от там и съм ги изпращал в София. Не се сещам за конкретния случай в какво съм се съмнявал. По принцип, когато има съмнения за заболяване на пчелите, се проследява статуса, като може да се черпи информация от собственика или да се видят пчелите наново, да се прегледат и да се установи как са, и след това се изпращат проби и се установява заболяването. От посочените в регистъра на пчелни семейства новосъздадени 16 броя, за които жалбоподателят твърди, че 7 броя са собствени- отводки от съществуващи кошери, сигурно новозакупените не са записани в графата, защото най-вероятно не е имало ветеринарномедицинско свидетелство, което трябва да се отрази. Възможно е да са заселени кошери и от 11 броя да станат 27 броя, възможно е за такъв период да се заселват- правиш си отводки и става за нула време. Относно записаните лекарства в графата „Доза и кратност на прилагане“- по принцип тази графа се попълва от собственика, защото той може да ги прилага лекарствата в различен момент, а не в момента на прегледа. Аз само го предписвам лекарството. Собственикът сам си избира какво ще слага, какви лекарства ще използва, дали вародон, дали варостоп или нещо друго. Той преценя какво ще ползва от икономическа гледна точка, която също има значение за хората. Хората, които имат финансова възможност, си купуват скъпи препарати, тези които нямат такава възможност си купуват от по-евтините. Аз не мога да ги задължа какво да си купуват. Щом в протокола са изписани 27 броя кошери, значи е имало толкова. В един кошер може да живеят няколко пчелни семейства и обратното сандъкът на кошера може да е празен, като искам да подчертая, че кошер и пчелно семейство не са еднакви понятия. Имотът, в който са поставени кошерите, е с ограда, висока ограда с шипове и бодлива тел. За да се влезе в имота, се минава през портал. Дърветата и сградата пречат да се видят кошерите от пътя. Когато умре някое пчелно семейство, в зависимост от заболяването, действаме по различен начин. Понякога изгаряме семейства, например при американски молец. Практиката е да се дезинфекцират с натриев хидроксид, или както е възприето от народа- със сода каустик. Минават 15 дни след първата дезинфекция и след това наново се дезинфекцира. Най-добре е да се направи трикратно.

Юрисконсулт М.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Адвокат П.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Адвокат П.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да уважите жалбата. Считам, че безспорно се установи, че обжалвания акт е незаконосъобразен. Няма да повтарям възраженията, наведени с жалбата, но искам да обърна внимание на материалната незаконосъобразност на оспорения акт. В акта е записано, че става въпрос за отношения, свързани с Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013година. Самият актосъставител твърди за нарушение по мярка Д, сектор 1, това е сектор за купуване на нови кошери. По тази национална програма Д, има разходи за поддържане и увеличаване на пчелни семейства, а сектор 3 е разходи за покупка и подмяна на пчелни марки. Вменява се едно задължение, а се установява нарушение на задължения, които жалбоподателя няма. Той е изпълнил задължението си за закупуване на нови кошери.

Юрисконсулт М.: Моля да потвърдите оспорвания индивидуален административен акт, като издаден от компетентен орган, при спазване на целите и материалноправните разпоредби на закона. Държавен фонд „Земеделие“ не твърди незакупуване на кошери, а неизползване по предназначение, което е един от основните доводи в съответствие с правото на ЕС. Дори съдът да приеме, че при проверката са установени 27 броя кошери, то те не са достатъчни, те не са 50 броя съобразно подаденото заявление за подпомагане и не се използват всичките по предназначение и не функционират. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева, както и разходи за издаване на съдебни удостоверения в размер на 15 лева.

РЕПЛИКА на адвокат П.: Искам само да посоча, че понятията „Пчелни семейства“ и „Пчелни кошери“ колегата ги смесва.

ДУПЛИКА на юрисконсулт М.: При последната проверка и предходната такава, служителите са установили 13 броя кошери, при подпомогнати 50 броя. Ние не твърдим, че не са закупени, твърдим, че не се използват.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: