ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четиринадесети март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 129 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят В.Л.Ш. се явява лично и с адвокат С.П., надлежно упълномощен.

За ответника- изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ се явява юрисконсулт Л., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството е образувано по повод жалбата на В.Л.Ш. против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/6472/13.12.2017 г., издаден от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни № 001761/30.05.2014г., с което доказваме твърденият от нас факт, че задълженията на жалбоподателя са изпълнени веднага след първата проверка. Други доказателства няма да соча.

Юрисконсулт Л.: Оспорваме жалбата като неоснователна. Моля да бъде приета в цялост изпратената с молба с наш изх. №01-6500/6472#9/11.01.2018г. административна преписка. Представям и моля да приемете следните писмени доказателства по опис. Правим и доказателствени искания, които са описани в нарочна молба, която представям с копие за ответната страна, в днешното съдебно заседание. Също така, в жалбата до Административен съд- Бургас, процесуалният представител на жалбоподателя твърди, относно извършената повторна проверка в периода 08-09.09.2014г., че такава проверка не е извършена или ако е извършена, не е проведена по установения ред. Резултатите от проверката, извършена от служители в Държавен фонд „Земеделие“, са обективирани в контролен лист от проверка на място. Същият е официален документ и в тази връзка моля да бъде уточнено дали жалбоподателят оспорва контролния лист.

Адвокат П.: Заявявам, че не оспорваме този документ.

Юрисконсулт Л.: Уточнявам искането си по т.2.2 от днес представената молба, като моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, което да ни послужи пред Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за снабдяване с информация относно извършваните дейности от д-р В.И.К. от периода на откриването до 09.09.2014г., както и информация кога е поискана и регистрирана промяна на местоположението на пчелин 8123-0190, и дали В.Ш. е регистриран за осъществяване на подвижно пчеларство, съгласно изискванията на нормативната уредба, вкл. и дали е издавано ветеринарномедициниско свидетелство за здравословно състояние (при придвижване на пчелина или част от него) съгл. чл.20, ал.1, т.3 от Закона за пчеларството. Конкретизирам и искането си и по т.2.4 от молбата, като моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, което да ни послужи пред кметовете на с.Тръстиково и с.Полски извор, за снабдяване с информация за факта, дали са заверявали молби, с които да се разрешава настаняването на пчелни кошери при практикуване на подвижно пчеларство.

Адвокат П.: Във връзка с направеното искане по т.2.4 от ответната страна заявяваме, че не сме подавали молби за разрешаване за настаняване на пчелни кошери при практикуване на подвижно пчеларство, нито до кмета на с. Тръстиково, нито до кмета на с. Полски извор.

Юрисконсулт Л.: След това изявление на процесуалния представител на жалбоподателя, оттеглям искането си по т.2.4. По т.2.5 от молбата, моля да ни бъде издадено съдебно удостоверение, което да ни послужи пред Областна дирекция „Земеделие“ Бургас за снабдяване с информация относно анкетната карта за регистрация на земеделския производител В.Л.Ш. и последващите актуализации на същата, за периода от първата регистрация до момента.  Това е нужно с оглед установяване изпълнението на нормативните и договорни задължения на ползвателя на помощта за регистрация на действителния брой кошери.

Адвокат П.: По направените искания не възразявам. Моля за уточнение по искането, посочено в т.2.1 от молбата на ответната страна, не е ясно за какво става въпрос.

Юрисконсулт Л.: Заявявам, че не оспорваме истинността на документа, посочен в т.2.1 от днес представената молба. В т.2.1 сме посочили, че оспорваме представения с преписката ветеринарономедицински дневник в посочената част, поради липса на печат и подпис на ветеринарния лекар. Заявявам, че не оспорваме истинността на този документ, но считаме, че той не обвързва съда, доколкото не съдържа реквизитите на официален документ. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка и днес представените от страните писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са направените от ответната страна искания за разпит на свидетел и за издаване на съдебни удостоверения с посоченото съдържание, доколкото сочените доказателства ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка, както и днес представените от страните писмени доказателства, а именно: ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на животни от 30.05.2014г., както и доказателства по опис, съдържащ се в днес представената молба от ответната страна.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето В.И.К., като указва на ответната страна да посочи адрес за призоваване на същия.

СЪОБЩАВА на страните, че депозитът за призоваване на свидетеля ще бъде определен, след посочване от ответната страна на адрес за призоваване на същия.

ДА СЕ ИЗДАДАТ на ответната страна поисканите съдебни удостоверения, след внасяне на съответната държавна такса.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.05.2018г.

 

Юрисконсулт Л.: Моля делото да бъде насрочено за по-късна дата, защото ще отсъствам от страната.

Съдът, с оглед възражението на пълномощника на ответната страна, НАСРОЧВА делото за 16.05.2018 г. от 10.00 часа, за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: